Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebusz

Podpisano umowę na dofinansowanie przez NFOŚIGW inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi  Trzebusz”.

 

W dniu 28 listopada  pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Jelonka oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisano Aneks nr POIŚ.02.03.00-00-0041/16-04 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0041/16-00 z dnia 23.09.2016r. projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”. Aneks został podpisany po sprawdzeniu i pozytywnym rozpatrzeniu przez NFOŚiGW wniosku  ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. o rozszerzenie dofinansowania i wprowadzenie do umowy zadania nr 4 pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebusz”  sporządzonego i złożonego przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Podpisany aneks przewiduje otrzymanie przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od NFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dofinansowania na realizacje tego zadania w wysokości 85%.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy) we wsi Trzebusz. Jednocześnie z realizacją tego zadania przeprowadzony będzie przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z własnych środków remont i modernizacja sieci wodociągowej w tej miejscowości.

Do końca br. roku ZWIK Trzebiatów Sp. z o.o. ma zamiar wyłonić Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji, następnie opracowana zostanie przy jego udziale dokumentacja przetargowa tej inwestycji i prawdopodobnie w I kwartale 2019r. ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, z którym po jego wyłonieniu, zostanie podpisana umowa na jej realizację. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to rozpoczęcie prac powinno się rozpocząć w II połowie 2019r.

Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom wsi odprowadzanie ścieków bytowych bezpośrednio do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz likwidację przestarzałych,  nieszczelnych szamb poprzez co poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, szczególnie stan wód rzeki Regi oraz poprawi się jakość okolicznych wód gruntowych i powierzchniowych. Poprawie ulegnie również zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi poprzez wymianę starej sieci wodociągowej na nową. Nie bez znaczenie jest również to, że realizacja tej inwestycji poprawi również komfort życia mieszkańców wsi Trzebusz i pozwoli gminie wywiązać się z obowiązków zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2020r.

To już czwarta inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowana przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.. Nie byłaby ona możliwa, gdyby w wyniku trzech poprzednio zrealizowanych (kosztem prawie 20 mln złotych) inwestycji przez ZWiK, nie powstały oszczędności wynikłe z dobrze przygotowanych i rozstrzygniętych przetargów na ich realizację, o których wykorzystanie wraz z dołożeniem przez NFOŚiGW dodatkowych funduszy, ZWiK wystąpił do NFOŚiGW w Warszawie po przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Otrzymanie  dodatkowego dofinansowania do tej inwestycji jest kolejnym dużym osiągnięciem oraz wyłączną zasługą ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. i jego pracowników.

 

 

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Chełm Gryficki, dnia 26.11.2016 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7
72 – 320 Trzebiatów

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wyłonienie Inżyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”, zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz, gm. Trzebiatów”.

Oznaczenie sprawy: ZWiK 684/11/2018.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamówień sektorowych”.

Warunki postępowania określa Instrukcja dla Wykonawców, wraz załącznikami, oraz Regulamin, wraz z Wytycznymi, o których mowa w tym Regulaminie, stanowiące integralną część zaproszenia, zamieszczone są:

  • w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronach internetowych:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl

  • na stronie internetowej Zamawiającego:

www.zwiktrzebiatow.pl

 

 

 

 

26.11.2018 Grzegorz Jelonek

data i podpis kierownika Zamawiającego

Załączone pliki:

Biuletyn Informacji Publicznej