Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Komunikat o przerwie w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 w godz. 8.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości:

1. Mrzeżyno wraz z Osiedlem Za Regą i terenem JW;

2. Rogowo;

 

Przerwa w dostawie wody jest spowodowana przerwą w dostawie prądu elektrycznego do stacji wodociągowej w m. Mrzeżyno w związku z pracami modernizacyjnymi.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców, instytucje i firmy na tym terenie o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz do celów sanitarnych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Załączone pliki:

Informacja

Uprzejmie informujemy,

 że w dniu 10-11-2017r. ( piątek )

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

będzie nieczynny !

 

Za utrudnienia przepraszamy !

 

 

Za utrudnienia przepraszamy !

Podpisanie umowy na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mrzeżynie.

ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. podpisał umowę na „Przebudowę i rozbudowę stacji  uzdatniania wody w Mrzeżynie ”.

 

 

W dniu 17 października 2017r. w siedzibie ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. podpisano umowę na realizacje inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrzeżynie”, realizowanej ze wsparciem finansowym z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa została podpisana uroczyście przez Prezesa zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. – Grzegorz Jelonka oraz Przez Prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EKOWODROL  Sp. z o.o. – Pana Lecha Wojciechowskiego.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku postepowania przetargowego na realizacje inwestycji.

Wybrana oferta opiewa na kwotę 1 365 000 zł netto.

Kwota dofinansowania uzyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. wynosi 870 187,00 zł.

Przedsięwzięcie pod nazwą „ Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrzeżynie” polegać będzie m.in. na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych części starych budynków magazynowych, budowie nowego budynku hali filtrów na terenie stacji uzdatniania wody, budowie nadziemnego żelbetowego zbiornika o pojemności 70m3, modernizacji części technologicznej stacji, a  także na montażu nowej instalacji elektrycznej i sterowniczej, w ramach której zostanie wykonana i zastosowana pełna automatyzacja procesów technologicznych uzdatniania wody, zamontowany zostanie  stacjonarny wewnętrznego agregat prądotwórczy oraz wykonany zostanie monitoring i wizualizacja procesów technologicznych.

Realizacja tej inwestycji podyktowana jest koniecznością poprawy jakości wody dostarczanej dla mieszkańców Mrzeżyna i Rogowa.

Celem inwestycji jest zapewnienie odbiorcom wymaganej ilość wody oraz uzdatnienie dostarczanej wody do parametrów spełniających wymogi jakim powinna odpowiadać woda do picia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Celem szczegółowym jest wyeliminowanie przekroczeń barwy, mętności i żelaza występujących okresowo w wodzie w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, których powodem jest niewystarczające zaawansowanie technologiczne funkcjonujących od wielu lat rozwiązań technicznych zastosowanych przy budowie tej stacji oraz rosnące z każdym rokiem standardy jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dlatego też funkcjonujące obecne urządzenia oraz zastosowana technologia na stacji wodociągowej wymagają modernizacji oraz uzupełnienia ich o nowe obiekty funkcjonalne (stacja filtrów), a stopień zużycia tych urządzeń i obiektów kubaturowych kwalifikuje stację wodociągową do gruntownej przebudowy.

Przekazanie placu budowy dla wykonawcy i faktyczne rozpoczęcie prac przy realizacji tej inwestycji rozpocznie się niebawem. Zakończenie prac i oddanie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody do użytkowania planowane jest przed rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego w roku  2018r.

Po, będącej obecnie w fazie realizacji, rozbudowie i modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie jest to kolejna duża inwestycja ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  realizowana w naszej gminie oraz w powiecie gryfickim z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Prezes zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

Grzegorz Jelonek

Załączone pliki:

Ogłoszenie ws. wysokości taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

 z siedzibą w Chełmie Gryfickim 7, 72 – 320 Trzebiatów

 

ogłasza

 

Na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XL/358/17 z dnia 28.09.2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów – z dniem 1 listopada 2017 roku, taryfy opłat wynoszą odpowiednio:

 

 

Wysokość taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów.

 

Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto (przy 8 % VAT)
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy odbiorcy cena za m2 powierzchni

 

zł/m2/rok 2,28 2,46

 

W/w taryfy obowiązują od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 31 października  2018 r.

 

Do cen i stawek określonych w kolumnie 5  doliczono  podatek VAT w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz 1221 ). Obecnie stawka podatku od towarów i usług, których dotyczy taryfa, wynosi 8 %.

Załączone pliki:

Zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim zaprasza ponownie do do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim, na wykonanie zadania pn.:

Opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno – Trzebiatów””.


Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

 Biuletyn informacji publicznej

bip_logo_pomn1_grad