Z życia firmy

 

 

Uprzejmie informujemy,

 że w dniu 19-01-2018r. ( piątek )

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

będzie nieczynny !

 

 

Za utrudnienia przepraszamy !

Informacja

Uprzejmie informujemy,

 że w dniu 10-11-2017r. ( piątek )

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

będzie nieczynny !

 

Za utrudnienia przepraszamy !

 

 

Za utrudnienia przepraszamy !

Gratulacje i podziękowania

Szanowni Państwo,

Z nieukrywana dumą informujemy że do naszego zakładu wpłynął list od Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, składający podziękowania za wzorowej postawę obywatelską i uczciwości naszego pracownika Pana Artura Pałki.

Pan Artur Pałka w dniu 20 czerwca br. znalazł saszetkę, w której znajdowała się portfel z duża ilością pieniędzy, karty kredytowe oraz pierścień biskupi. Znalezioną saszetkę odniósł w stanie nie naruszonym na komisariat policji w Trzebiatowie, gdzie

okazało się, że należy ona do Księdza Biskupa.

Jesteśmy dumni z postawy naszego kolegi i pracownika. Dyrekcja zakładu postanowiła oprócz gratulacji uhonorować Pana Artura Pałkę , zatrudnionego na stanowisku odczytywacza wodomierzy, nagrodą rzeczową.

Grzegorz Jelonek

Załączone pliki:

Nowy legitymacje służbowe pracowników ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że z dniem 27.07.2015 r. wprowadza nowe wzory legitymacji służbowych dla pracowników ZWiK. Legitymacja służbowa jest plastikową kartą o wymiarach 125×87 mm (z plastiku jak na dowody osobiste), na awersie znajduje się fotografia pracownika, zabezpieczenie w postaci hologramu z napisem ZWiK, podbita jest pieczęciami ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Na rewersie legitymacji zamieszczone jest upoważnienie dla jej posiadacza do wejścia na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług wodociągowa-kanalizacyjnych.
Do obowiązków odczytywacza wodomierzy należy dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych, wodomierzy głównych lub wodomierzy zainstalowanych w budynkach, budowlach i lokalach (w ramach usług objętych abonamentem) oraz przeprowadzanie ich kontroli po okazaniu legitymacji służbowej lub pisemnego upoważnienia.
Graficzny wzór nowych legitymacji służbowych i upoważnienia przedstawia załącznik nr 1 oraz nr 2. W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności legitymacji służbowej okazanej przez pracownika ZWiK Trzebiatów możliwa jest jej weryfikacja poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 91 38 72 860 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

  Załącznik nr 2 - legitymacja rewersZałącznik nr 1 - legitymacja awers

Podpisanie umowy z marszałkiem Województwa o przyznanie pomocy na remont instalacji zbiorników magazynowania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Gosławiu

  12 maja br. w siedzibie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem a Prezesem Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Panem Grzegorzem Jelonkiem podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej dla ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w ramach działania 3.2.1. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tytuł operacji: " Remont instalacji zbiorników magazynowania wody z wymianą zbiorników 2x50m3 w Gosławiu gm. Trzebiatów".
Udział w uroczystym podpisaniu umowy oraz spotkaniu z Marszałkiem Województwa wziął również udział zastępca Burmistrza Trzebiatowa Pan Stefan Warcholak.
W ramach dofinansowywanej operacji jeszcze w grudniu 2014 r. wykonany został remont i wymiana zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Gosławiu. Urząd Marszałkowski dofinansuje 75% wartości projektu. Kwota dofinansowania to 119 469,00 zł (wartość całej inwestycji to 159 292,90 zł netto). Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na wykonanie tej operacji, wykonawcą modernizacji i wymiany zbiorników była firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa koło Koszalina.
To już siódma inwestycja - na jaką ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wszystkie z nich zostały już zakończone i rozliczone a ZWiK otrzymał dofinansowanie. Inwestycja w ramach której została w dniu 12 maja umowa o dofinansowaniu została już również zrealizowana, pozostało jeszcze jedynie jej rozliczenia z Urzędem Marszałkowski aby otrzymać dofinansowanie z ANR w ramach PROW.
ZWiK szykuje już kolejne wnioski o dofinansowanie z PROW oraz z POIiŚ, które ma zamiar realizować w nowej transzy środków pomocowych pochodzących z UE na lata 2015-2020, dotyczące m.in. budowy nowego wodociągu oraz remontów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonych na terenach wiejskich gminy Trzebiatów. Warto zaznaczyć, że ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o z poprzedniej transzy pomocowej wykorzystał prawie 100% z przysługującego limitu na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW.

 

12.05.2015a

 

 

 

12.05.2015b

 

 

 

12.05.2015c

 

 

Ponad 220 tysięcy dla Wodociągów

fot. Robert Dajczak © www.agencjafilmoward.pl

fot. Robert Dajczak © www.agencjafilmoward.pl

W dniu 22 września br. Grzegorz Jelonek, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o., podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie umowę na dofinansowanie projektu na poprawę gospodarki wodno-ściekowej pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

Spółka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie otrzyma dofinansowanie w kwocie 223 000 zł, co stanowi 85% planowanych na wykonanie projektu nakładów. Całkowita wartość projektu wyniesie 274 290,00 zł netto.

Projekt polega na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę oraz niezbędnej złożenia wniosku o aplikowanie dofinansowania realizacji zadania rozbudowy i modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (1.1. gospodarka wodno – ściekowa). Po wykonaniu dokumentacji zadanie to będzie gotowe do realizacji w latach 2015 – 2020. Warunkiem jego rozpoczęcia będzie uzyskanie dofinansowania w ramach POIiŚ do realizacji rozbudowy i modernizacji, która będzie kosztowała prawdopodobnie ponad 10 mln zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie remontu Stacji Uzdatniania Wody w Gosławiu

dofinansowanie_SUW_goslawW dniu 20 grudnia 2013 r. w Karlinie prezes zarządu ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. podpisał z Urzędem Marszałkowskim woj. zachodniopomorskiego umowę o dofinansowaniu remontu stacji uzdatniania w ody w Gosławiu. Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał Pan Marszałek Andrzej Jakubowski.

Podpisanie umowy wynika z faktu, że w dniu 03 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1986/13 w sprawie zatwierdzenia listy operacji przeznaczonych do współfinansowania dla naboru w ramach działania 321 &qout;Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Spośród złożonych wniosków, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma w województwie zachodniopomorskim 20 projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na kwotę 23 388 582,00 zł, 7 projektów w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych na kwotę 728 209,00 zł, i 6 projektów w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na kwotę 3 520 575,00 zł. Jednym z 20 projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które otrzymają dofinansowanie jest projekt złożony w dniu 5 lipca 2013r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o.o. pod nazwą: „Remont stacji uzdatniania wody w Gosławiu Gm. Trzebiatów”. Całkowity koszt operacji (w zł z VAT): 1 385 707,04. Koszty kwalifikowalne operacji (w zł): 1 126 796,78. Kwota dofinansowania: 845 097,00 zł. Poziom współfinansowania operacji – 75%.

ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. był jedyna spółką w gronie 20 beneficjentów (tak jak i w poprzednim naborze, kiedy otrzymał dofinansowanie na remont SUW w Chomętowie), którzy otrzymają dofinansowanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW. Pozostałymi beneficjentami są gminy lub związki gmin województwa zachodniopomorskiego.

Lista rankingowa wszystkich beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest dostępna na stronie internetowej:
Lista rankingowa wszystkich beneficjentów

Remont stacji uzdatniania wody w Gosławiu będzie realizowany w roku 2014 przez wykonawcę – firmę INTERKIS AQUA Technologie Uzdatniania Wody z Gdańska- który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w listopadzie br. przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. Przekazanie placu budowy dla wykonawcy planowane jest w styczniu 2014r.

Podpisanie umowy z marszałkiem Województwa o przyznanie pomocy na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Chomętowie

podpisanie_umowy26 czerwca br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tytuł operacji: „Poprawa jakości zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Chomętowo Gmina Trzebiatów”.

W ramach tej operacji do połowy 2014 r. wykonany zostanie remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Chomętowo. Urząd Marszałkowski dofinansuje 75% wartości projektu. Kwota dofinansowania to 543 103,00 zł (75% wartości inwestycji). Zgodnie z rozstrzygniętym już przetargiem na wykonanie tej operacji, wykonawcą modernizacji będzie poznańskie Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o.

Rozpoczęcie prac planowane jest po zakończeniu sezonu letniego. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. na lata 2012-2016”.

To już trzecia inwestycja – po budowie Stacji Uzdatniania Wody w Nowielicach i modernizacji Stacji Wodociągowej w Mrzeżynie – na jaką ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Pierwsza z nich została już zakończona i rozliczona, druga jest w trakcie realizacji. Z uzyskanych od prezesa zarządu ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. informacji wynika, że w ZWiK szykują już kolejny wniosek o dofinansowanie z PROW (jeszcze w tej transzy pomocowej) remontu kolejnej Stacji Uzdatniania Wody położonej na terenach wiejskich gminy Trzebiatów.

Informacja o zajęciu 5 miejsca

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.
Chełm Gryficki 7
72-320 Trzebiatów
Sz. P. Grzegorz Jelonek

Szanowni Państwo

Redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” pragnie pogratulować Państwu sukcesów i w biznesie

Od 7 lat prowadzimy analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce według różnych wskaźników. Informacje do analiz dostarcza nam Wywiadownia Handlowa Infocredit, która w tym roku przekazała nam dane aż za 4 lata. Nikt w Polsce nie analizuje wyników finansowych firm w tak długim okresie.

Ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009- marzec 2012, w marcu 2013 r. na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu, według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit. Spośród firm komunalnych Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała te, które w latach marzec 2009- marzec 2012 miały każdego roku przychody, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Na podstawie informacji składanych przez firmy do KRS znalazła 498 takie przedsiębiorstwa usług komunalnych, a INB przeanalizował i sporządził dla Państwa branży cztery rankingi według różnych kryteriów, w tym Ranking Gepardów Biznesu 2012 sporządzony według dynamiki wartości rynkowej, który opublikowaliśmy w Internecie pod adresem:
http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/3333/295/.

Spośród 498 przedsiębiorstw usług komunalnych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytut Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2012 uzyskało 358 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2009-2012 wzrosła o minimum 10 proc.

Z tego rankingu wynika, że Państwa firma znalazła się na 5 miejscu pośród 398 przedsiębiorstw w Polsce i uzyskał tytuł promocyjny Gepard Biznesu 2012/

Gratulujemy. Tytuł promocyjny Państwa firma może używać bezpłatnie i bezterminowo.

Pozdrawiam serdecznie
Jerzy Krajewski
redaktor naczelny Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”.