Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Komunikat o rozpoczęciu kontroli nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o.o. informuje, że podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest umowa, która określa istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy do obowiązków Odbiorcy.

Bezumowny pobór wody oraz bezumowne odprowadzanie ścieków (w tym również ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych) jest wykroczeniem i podlega sankcji karnej, którą wymierza Sąd Grodzki w postaci wyroku skazującego na karę grzywny w wysokości do 10 000 zł, a nawet na karę ograniczenia wolności.

Informujemy, że Spółka rozpocznie od miesiąca stycznia 2011 roku kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W przypadku stwierdzenia, że odbiorca bez podpisania umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, sankcją wobec właściciela nieruchomości będzie natychmiastowe skierowanie wniosku i wszczęcie postępowania o wykroczenie, zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej Ustawy.

Ponadto oświadczamy, że w takim przypadku Spółka rozważać będzie wszczęcie procesu cywilnego o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej. Zawiadamiamy, że w przypadku odbiorców, którzy w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku dobrowolnie zgłoszą się do naszego Przedsiębiorstwa w celu zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków – Spółka odstąpi od wszczęcia postępowania o wykroczenie.

Prezes Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.
(-) Grzegorz JELONEK

Komunikat o rozpoczęciu kontroli nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.PDF

Ogłoszenie o zauważeniu przypadków podłączenia wód opadowych z posesji do przykanalików sanitarnych

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o.o. informuje, że podczas kontroli kanałów sanitarnych zauważono przypadki podłączenia wód opadowych z posesji do przykanalików sanitarnych. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) – zabrania wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej (Art.9 ust.1). Wobec powyższego wzywamy wszystkich właścicieli posesji, którzy takie podłączenia posiadają do ich zlikwidowania i powiadomienia o tym fakcie naszą Spółkę. W przypadku niewykonania powyższego, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej potraktowane będzie jako bezumowne korzystanie z kanalizacji, co zagrożone jest karą grzywny, przy czym Spółka może wytoczyć powództwo sądowe o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z kanalizacji.

Prezes Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

(-) Grzegorz JELONEK

Ogłoszenie o zauważeniu przypadków podłączenia wód opadowych z posesji do przykanalików sanitarnych.PDF

Biuletyn Informacji Publicznej