Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

z dnia 02 października 2020r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku z drastycznym wzrostem zachorowań na COViD-19  w ostatnim czasie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom spółki oraz zapewnienia utrzymania ciągłości dostaw wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków dla mieszkańców gminy

Od dnia 05 października 2020 r. do odwołania – zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ogranicza kontakt z Klientami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

 1. Petenci mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie lub drogą elektroniczną. Szczegółowy wykaz numerów telefonicznych i e — maili dostępny jest na stronie internetowej spółki www.zwiktrzebiatow.pl oraz załączony jako załącznik do niniejszego komunikatu;
 2. Do dyspozycji klientów Spółki pozostaje również tradycyjna metoda listowna na adres:

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7,

72-320 Trzebiatów;

 1. Listy i przesyłki można również dostarczać samemu i wrzucać je do skrzynki podawczej zamontowanej przy bramie siedziby ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim 7;
 2. Zarząd Spółki informuje również, że w okresie od dnia 05.10.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy w tych nieruchomościach, które wymagające osobistego wejścia odczytywacza do domu lub lokalu mieszkalnego. Odczytywane będą tylko wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych lub piwnicach budynków wielolokalowych, których odczyt nie jest związany z osobistym kontaktem odczytywacza z mieszkańcami. W pozostałych przypadkach zostawiane będą informacje z prośba o podanie stanu wodomierza. W wypadku nie podania stanu wodomierza, wystawiane będą faktury prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia wody w miesiącach poprzednich. Samodzielny odczyt stanu wodomierza można przekazać telefonicznie lub poczta elektroniczną do Biura Obsługi Klienta;
 3. Faktury za usługi wod-kan będą dostarczane do Państwa skrzynek listowych przez naszych pracowników bez wchodzenia do domu, a także pocztą tradycyjna lub elektroniczną (dla tych którzy złożyli taka dyspozycję);
 4. Zarząd Spółki przypomina, że zapłaty za faktury można dokonywać w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie oddział w Trzebiatowie bez opłat prowizyjnych oraz przelewem internetowym na rachunek bankowy podany na fakturze bez wychodzenia z domu.
 5. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej  od dnia 05.10.2020r. będzie również realizowane zdalnie na podstawie składanych wniosków za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej przesyłanych na adres spółki. Druk wniosku warunków technicznych można pobrać na stronie internetowej www.zwiktrzebiatow.pl ; W sprawach szczególnie technicznie skomplikowanych i wymagających osobistej obecności, interesanci będą przyjmowani po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z dyr. ds. tech. lub inną osobą i ustaleniu konkretnej godziny przyjęcia. 
 6. W wypadku ustalenia terminu osobistego załatwiania sprawy, przed wejściem do budynku obowiązuje zakładanie maseczek, dezynfekcja rąk i pomiar temperatury. Osoby bez maseczek, z objawami przeziębienia oraz z temperaturą powyżej 37,5 stopnia nie będą obsługiwane. 
 7. Wprowadzone ograniczenia i zmiany w działalności ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. związane ze stanem zagrożenia epidemicznego dotyczącego  rozprzestrzeniania się i zarażania koronawirusem, NIE OBEJMUJĄ dokonywania przez naszych pracowników odbiorów technicznych wykonanych przyłączy wod-kan. na podstawie wydanych przez nas warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych działań prewencyjno-ochronnych i zastosowanie się do nich, gdyż leżą one w naszym wspólnym interesie.

Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. ponownie przypomina, że nie świadczy usług w zakresie doradztwa budowlanego i sporządzania projektów budowlanych, a także nie udziela ustnych ani telefonicznych porad oraz informacji w zakresie istniejącego uzbrojenia nieruchomości przeznaczonych do zbycia/nabycia przez osoby fizyczne i prawne.

Informacja o zapewnieniu dostaw wody i możliwości odprowadzania ścieków jest udzielana pisemnie wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości w trybie określonym w Rozdziale 5  uchwały nr IV/463/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27.09.2018 r.  w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiatów. Wniosek o zapewnienie dostaw wody można pobrać drogą elektroniczną ze strony ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.: www.zwiktrzebiatow.pl i po jego wypełnieniu, wraz z załącznikami przesłać pocztą elektroniczną lub w sposób tradycyjny na adres  zakładu. Odpowiedzi udzielamy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, w sposób określony przez wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Informację o  aktualnym stanie uzbrojenia działki uzyskać można w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Gryficach

 

Grzegorz Jelonek

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

Załącznik do komunikatu z dnia 02.10.2020r

 

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że  od 19 września 2020r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz nowe wzory wniosków o wydanie zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Trzebiatów, Odbiorcy wody,

19 września 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci (do ustawy dodany został art. 19a, zmieniony zaś został art. 29 u.z.z.w. dotyczący kar). Zmiany są skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (dalej zwanej nowelizacją albo ustawą nowelizującą). Zmiany do u.z.z.w. zawarte są w art. 7 ustawy nowelizującej.

W związku z powyższym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. do wszystkich wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożonych do dnia 19 września 2020 r. będą stosowane reguły dotychczasowe;
 2. do wszystkich wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożonych po dniu 19 września 2020 r. stosowane będą już zasady wynikające z dodanego w tej dacie do u.z.z.w. art. 19a, z pominięciem ewentualnych sprzecznych z ustawą postanowień obowiązującego obecnie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiatów;
 3. ewentualne sprzeczne z ustawą postanowienia obecnie obowiązującego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sprzeczność taką rada gminy ma obowiązek usunąć w terminie 12 miesięcy od daty wejścia ustawy czyli do 19 września 2021 r.

Nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan oraz nowe wzory wniosków o wydanie zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej znajdują się w zakładce „Druki do pobrania”

Z Poważaniem

Grzegorz Jelonek

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.

Załączone pliki:

Biuletyn Informacji Publicznej