Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Oferta pracy – elektryk – automatyk – operator urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. poszukuje pracownika  na stanowisko: elektryk – automatyk – operator urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7,72-320 Trzebiatów

Teren gminy Trzebiatów

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie techniczne – elektryk, automatyk
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku- min. 4 lata;
 3. Umiejętność samodzielnego ustalania przyczyn awarii elektrycznych oraz skutecznego i szybkiego ich usuwania;
 4. Świadectwo kwalifikacyjne SEP gr. 1, pkt. 2,5,7 i 9;E,D;
 5. Umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną i schematami elektrycznymi;
 6. Doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych, rozdzielnic, systemów sterowania;
 7. Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
 8. Znajomość automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno-pomiarowej;
 9. Umiejętność analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów technicznych;
 10. Posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
 11. Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 12. Znajomość obsługi komputera

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność (okresowo praca w systemie zmianowym oraz pełnienie dyżurów pod telefonym)
 2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presja czasu;
 3. Umiejętność pracy w zespole
 4. Znajomość przepisów bhp i ppoż.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny;

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności;

– kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

– dokumenty poświadczające staż pracy;

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ;

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

– oświadczenie kandydata o nie karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Ze swojej strony oferujemy:

 • pracę w profesjonalnym, odpowiedzialnym i doświadczonym zespole ludzi z pasją, nie bojących się wyzwań i dynamiki;
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • realizację ciekawych projektów w nowoczesnych technologiach;
 • możliwość podwyższania kwalifikacji i doskonalenia umiejętności;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • tryb pracy: stacjonarny, zmianowy plus pełnienie dyżurów pod telefonem
 • forma współpracy: umową o pracę ;
 • możliwość korzystania z ZFŚS;

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim 7, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą w terminie do dnia 15.02.2019r. do godz. 12.00.  (decyduje data wpływu do biura ZWiK) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko elektryk-automatyk” na podany adres:

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7

72-320 Trzebiatów

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zastrzegamy sobie prawo do praktycznego sprawdzenia zadeklarowanych przez kandydatów umiejętności. Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone w terminie 1 miesiąca po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 38 72 860 lub tel/fax 9138 72 456

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu

Grzegorz JELONEK

II ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

II ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7
72 – 320 Trzebiatów

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wyłonienie Inżyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”, zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz, gm. Trzebiatów”.

Oznaczenie sprawy: ZWiK 684/11/2018.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro lub jest niższa od tzw. „progów unijnych”, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, w przypadku zamówień sektorowych”.

Warunki postępowania określa Instrukcja dla Wykonawców, wraz załącznikami, oraz Regulamin, wraz z Wytycznymi, o których mowa w tym Regulaminie, stanowiące integralną część zaproszenia, zamieszczone są:

 • w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronach internetowych:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl

 • na stronie internetowej Zamawiającego:

www.zwiktrzebiatow.pl

 

 

 

 

17.12.2018 Grzegorz Jelonek

data i podpis kierownika Zamawiającego

Biuletyn Informacji Publicznej