Aktualności

  1. W dniu 25.08.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie zaopiniował nasz wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowienfosigw-opinia-wniosku-o-dofinansowanie"
  2. W dniu 23 września br. w siedzibie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie – reprezentowanym przez Prezesa zarządu Pana Kazimierza Kujdę a ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Pana Grzegorza Jelonka podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej dla ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w ramach działania 2.3."Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Tytuł operacji: "Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

Poprawa jakości wody w Mrzeżynie i Rogowie

Poprawa jakości wody w Mrzeżynie i Rogowie

Uruchomiono halę filtrów wody na stacji  uzdatniania wody w Mrzeżynie.

 

 

 

Miło nam poinformować Mieszkańców Mrzeżyna i Rogowa, że w ubiegłym tygodniu w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrzeżynie”, realizowanej przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ze wsparciem finansowym z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uruchomiono halę filtrów. Woda ze studni na ujęciu Mrzeżyno, podawana do sieci wodociągowej jest oczyszczana w nowo wybudowanych i uruchomionych filtrach.

W wyniku czego znacznej i mamy nadzieję, że zauważalnej poprawie uległa jakości wody dostarczanej dla mieszkańców Mrzeżyna i Rogowa – szczególnie w zakresie parametrów barwy, mętności i zawartości żelaza. Przeprowadzone przez akredytowane laboratorium badania wody wskazują, że wyeliminowane zostały występujące okresowo przekroczenia barwy, mętności i żelaza w wodzie w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Mamy nadzieję, że mieszkańcy także już zauważyli poprawę jakości wody w swoich kranach.

Na stacji uzdatniania trwają jeszcze końcowe prace związane z realizacją projektu, dotyczące przede wszystkim zagospodarowania terenu stacji. Całkowite zakończenie prac oraz zakończenie projektu planowane jest do końca sierpnia 2018r.

Po, będącej obecnie w fazie realizacji, rozbudowie i modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie jest to kolejna duża inwestycja ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  realizowana w naszej gminie oraz w powiecie gryfickim z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Prezes zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

Grzegorz Jelonek

Podpisanie umowy na „Rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”

Podpisanie umowy na „Rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”,

W dniu 17 lutego 2017r. w siedzibie ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. podpisano umowę na realizacje inwestycji pod nazwą „ Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”, realizowanej ze wsparciem finansowym z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85% dofinansowania). Umowa została podpisana uroczyście przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. – Grzegorz Jelonka oraz Przez Prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EKOWODROL  Sp. z o.o. – Pana Lecha Wojciechowskiego. Podpisanie umowy zaszczycili swoją obecnością Burmistrza Trzebiatowa Pan Józef Domański oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZWIK Trzebiatów Sp. z o.o. Pana Grzegorz Olejniczak.

W wyniku postepowania przetargowego na wykonawcę inwestycji na wykonawcę tego zadania wybrane zostało konsorcjum firm:

  1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL  Sp. z o.o. z Koszalina – lider konsorcjum  oraz
  2. „FAMBUD” – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. ze Skierniewic – partner konsorcjum

Wybrana oferta opiewa na kwotę 11 844 000 zł netto (14 568 120,00 zł brutto).

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” polegać będzie na przebudowie i modernizację mechaniczno-biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów przy drodze wojewódzkiej Trzebiatów – Dziwnówek, w odległości ok. 1,5 km od granicy Trzebiatowa, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków
z całego obszaru gminy Trzebiatów. Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością zwiększenia przepustowości obiektu zarówno w zakresie dopływających ścieków, jak i wytwarzanych w procesie oczyszczania osadów ściekowych. Celem równoległym i nie mniej istotnym jest wyeliminowanie uciążliwości obiektu dla otoczenia, czego powodem jest także niewystarczające zaawansowanie zastosowanych rozwiązań technicznych. Wymagają one modernizacji oraz uzupełnienia o nowe obiekty funkcjonalne. Stopień zużycia urządzeń i obiektów kubaturowych kwalifikuje oczyszczalnię do gruntownej przebudowy. Nowoczesne techniki i technologie oczyszczania pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę oczyszczalni i na czynnym obiekcie dokonać stosownych zmian. Co istotne, zwiększenie przepustowości oczyszczalni pozwoli na przyjęcie ścieków komunalnych od nowo powstających obiektów wielkogabarytowych takich jak np. Sandra SPA – BiS w Mrzeżynie czy powstający równolegle kompleks firmy BURCO w Rogowie przy jeziorze Resko.

Na początku  marca br. planowane jest przekazanie placu budowy dla wykonawcy, co oznacza faktyczne rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zakończenie prac planowane jest na 30 września  2018r., a oddanie do użytkowania do 30 listopada 2018r.

Jest to największa inwestycja w historii ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  i największa jak będzie w najbliższych latach realizowana w naszej gminie oraz w powiecie gryfickim. W wyniku jej realizacji zwiększy się zdolność oczyszczalni do oczyszczania ładunku ścieków z 25 000 RLM do 35 000 RLM oraz zwiększy bezpieczeństwo oczyszczania ścieków i funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

INFORMACJA

 

Chełm Gryficki dn. 10.01.2017r.

 

 

 

INFORMACJA

 

 

W dniu 05 stycznia 2017r.  pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Chrzanowskiego a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Grzegorz Jelonka zostały podpisane dwie umowy na udzielenie pożyczek w celu realizacji projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW nr POIS.02.03.00-00-0041/16-00 pod nazwą ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. przetargu na wybór wykonawcy tej inwestycji. Zarząd zamierza ogłosić przetarg jeszcze w tym tygodniu.

Podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu.

W dniu 29 listopada 2016r. w siedzibie Zamawiającego została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o  reprezentowanym przez Pana Grzegorza Jelonek – Prezesa Zarządu, a Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Henryka Łańcuckiego – Inżyniera Kontraktu.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków
w Trzebiatowie” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018r.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla projektu,
  • wykonywanie nadzoru nad robotami budowlanymi,
  • świadczenia pomocy prawnej

 

 

Załączone pliki:

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 23 września br. w siedzibie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie – reprezentowanym przez Prezesa zarządu Pana Kazimierza Kujdę a ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Pana Grzegorza Jelonka podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej dla ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w ramach działania 2.3.”Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Tytuł operacji: “Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

            Całkowita wartość projektu “Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” wynosi 19 659 948,75 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 10 129 527,09 zł.

Ponadto Projekt jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i środków własnych.

            Planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” polegać będzie na przebudowie i modernizację mechaniczno-biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów przy drodze wojewódzkiej Trzebiatów – Dziwnówek, w odległości ok. 1,5 km od granicy Trzebiatowa, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru gminy Trzebiatów. Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością zwiększenia przepustowości obiektu zarówno w zakresie dopływających ścieków, jak i wytwarzanych w procesie oczyszczania osadów ściekowych. Celem równoległym i nie mniej istotnym jest wyeliminowanie uciążliwości obiektu dla otoczenia, czego powodem jest także niewystarczające zaawansowanie zastosowanych rozwiązań technicznych. Wymagają one modernizacji oraz uzupełnienia o nowe obiekty funkcjonalne. Stopień zużycia urządzeń i obiektów kubaturowych kwalifikuje oczyszczalnię do gruntownej przebudowy. Nowoczesne techniki i technologie oczyszczania pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę oczyszczalni i na czynnym obiekcie dokonać stosownych zmian.Czytaj dalej…

POLiŚ

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” można zgłaszać na adres internetowy rozbudowa.uwagi@zwiktrzebiatow.pl lub za pośrednictwem wpisów w komunikatorze pod nazwą „napisz do nas” umieszczonym na stronie internetowej ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. : https://zwiktrzebiatow.pl/kontakt/
Gwarantujemy pełną anonimowość osobom, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Załączone pliki: