Informacje o projekcie

funduszunia

Projekt ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ogólne informacje o projekcie

W dniu 23 września 2016 roku „Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Trzebiatów” podpisał
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę
o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” w ramach działania: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Finansowanie

Całkowita wartość projektu “Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” wynosi 19 659 948,75 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 10 129 527,09 zł.

Ponadto Projekt jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i środków własnych.

Cele, zakres i okres realizacji

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” polegać będzie na przebudowie i modernizacji mechaniczno-biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów przy drodze wojewódzkiej Trzebiatów – Dziwnówek, w odległości ok. 1,5 km od granicy Trzebiatowa, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru gminy Trzebiatów. Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością zwiększenia przepustowości obiektu zarówno w zakresie dopływających ścieków, jak i wytwarzanych w procesie oczyszczania osadów ściekowych. Celem równoległym i nie mniej istotnym jest wyeliminowanie uciążliwości obiektu dla otoczenia, czego powodem jest także niewystarczające zaawansowanie zastosowanych rozwiązań technicznych. Wymagają one modernizacji oraz uzupełnienia o nowe obiekty funkcjonalne. Stopień zużycia urządzeń i obiektów kubaturowych kwalifikuje oczyszczalnię do gruntownej przebudowy. Nowoczesne techniki i technologie oczyszczania pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę oczyszczalni i na czynnym obiekcie dokonać stosownych zmian.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni obejmie:

 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku głównym
 • w pomieszczeniu krat wykonana zostanie instalacja płuczki piasku oraz urządzenia do rozdrabniania i płukania skratek,
 • w pomieszczeniu odwadniania osadu obok istniejącej wirówki odwadniającej zainstalowana zostanie instalacja nowej wirówki wraz z przenośnikiem osadu i urządzeniem dźwigowym umożliwiającym demontaż istniejącej i projektowanej wirówki,
 • w pomieszczeniu dmuchaw i pomp osadu – dmuchawy i pompy osadu zostaną wymienione i dostosowane do współpracy z nowymi obiektami.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym piaskowniku napowietrzanym
 • wykonany zostanie „by-pass” piaskownika i układ usuwania tłuszczy.
 • Budowa komory osadu czynnego
 • wykonana zostanie nowa komora osadu czynnego o wymiarach i technologii zbliżonej do przebudowanej komory istniejącej.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącej komorze osadu czynnego
 • wykonana zostanie przebudowa istniejącej komory osadu czynnego pracującej w technologii denitryfikacji symultanicznej na technologię denitryfikacji wyprzedzającej.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w komorze rozdziału
 • wykonana zostanie komora rozdziału ścieków przed komorami osadu czynnego.
 • Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci między obiektowych
 • wykonane zostaną nowe sieci między obiektowe: kanalizacyjne, wodociągowe, osadowe, elektroenergetyczne, sterownicze wraz z niezbędnymi studzienkami i komorami,
 • wykonane zostanie nowe posadowienie zapewniające minimalne osiadanie rurociągów między obiektowych ściekowych i osadowych.
 • Budowa nawierzchni utwardzonych
 • wykonane zostaną niezbędne drogi wewnętrzne i dojścia (chodniki) do nowych i istniejących obiektów.

W ramach projektu przewidziano kontrakty na usługi i roboty. Kontrakt na roboty obejmuje rozbudowę
i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków. Kontrakt na usługi obejmuje wybór Inżyniera Kontraktu. Zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu przewidziane zostało na koniec grudnia 2018 roku.

 

 

Jednostka Realizująca Projekt

Powołana Zarządzeniem nr 14/2016 Prezesa Zarządu „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”  z 30.08.2016 r. Jednostka Realizująca Projekt (ang. Project Implementation Unit) odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:

–  Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.

–  Koordynację wszystkich działań konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie pomocy technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych (Inżynier Kontraktu).

– Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, Wytycznych Instytucji Zarządzającej.

–  Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń.

– Dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług należnych odszkodowań i kar.

–  Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.

Bieżącą pracę koordynuje Kierownik JRP. Wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane w trakcie realizacji projektu muszą być zatwierdzone przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).

Skład Jednostki Realizującej Projekt

MAO – Pan Grzegorz Jelonek

Kierownik JRP Pani Edyta Modzelewska

Zespół Finansowo – Księgowy:

Szef zespołu – Pan Paweł Herman

Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości – Pani Anna Modrzejewska

Zespół Techniczny:

Szef zespołu – Pan Aleksander Bernad

Główny specjalista ds. oczyszczalni ścieków – Pan Bogdan Babicki

Zespół Organizacyjno – Prawny

Główny specjalista ds. organizacyjno –prawnych – Pan Grzegorz Sawko