Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Forma organizacyjno-prawna

Forma organizacyjno-prawna

Od 1 stycznia 2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o. o funkcjonuje jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Trzebiatów. Spółka działa na podstawie Umowy Spółki z dnia 29 listopada 2007 roku.

  • Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy, a w szczególności (…) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (…)
  • Gmina podejmuje uchwały w sprawach opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na wniosek podmiotu eksploatującego urządzenia
  • Gmina ma prawo uchwalać programy i realizować działania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji, celem których jest uzupełnienie infrastruktury technicznej.

Organami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem Spółki i do jego kompetencji należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz umową spółki a w szczególności:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa użytkowania,
4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki,
5. ustalanie wysokości i terminów dopłat,
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
8. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,
9. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania,
10. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
11. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
12. tworzenie funduszy celowych,
13. zmiana umowy Spółki,
14. uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
15. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm),
16. inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów pełni Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników,
3. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
4. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów, w tym umów o pracę,
6. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
7. opiniowanie projektów zmian umowy Spółki wnoszonych przez Zarząd,
8. opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki,
9. uchwalanie rocznych planów działalności Spółki,
10. wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,
11. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki (wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej). Zarząd jest uprawniony między innymi do:
1. powoływania pełnomocników,
2. składania oświadczeń w zakresie praw i obowiazków majątkowych,
3. zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki (przy kwocie przekraczającej wartość 5.000.000 zł za pisemną zgodą Rady Nadzorczej).

W myśl Uchwały Nr XIII/126/07 z dnia 29 listopada 2007 r. z dniem 01.01.2008 r. nastąpiło przekształcenie w Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o. o
W załącznikach poniżej treści uchwał.

Uchwała o podjęciu działań w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością