Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o.

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o.
z siedzibą w Chełmie Gryfickim
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółki

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych – preferowane ukończone studia techniczne, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane doświadczenie w spółkach komunalnych,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane doświadczenie w spółkach komunalnych,
 4. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. być niekaranym/ą,
 6. posiadać znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu pracy, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w tym w szczególności środków z programów UE,
 7. spełnia inne niż wymienione w lit. a-f wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym spółkach komunalnych.

Do pisemnego zgłoszenie należy załączyć:

 1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
 3. odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów (np. wypisów z odpowiednich rejestrów) potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. b) i c);
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności;
 5. oświadczenie o tym, że w dniu wyboru kandydat nie będzie podlegał ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka komunalnych;
 1. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ..Trzebiatów” sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim.
 3. Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7, sekretariat,

w terminie do 15 stycznia 2021 r., do godz. 15.00.

W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby Spółki.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, niepodpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem

„Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim”.

Informacje dodatkowe:

 1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu podlegają odrzuceniu.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
 4. Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.
 5. Osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny, w terminie 14 dni od dnia wyboru, pod rygorem unieważnienia wyboru.
Rada Nadzorcza
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
„Trzebiatów” sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Trzebiatów dn.04.01.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze wyposażone w nadajniki radiowe w miejscowości:  Włodarka, Zapolice, Rogozina, Sadlno, Sadlenko.

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W okresie poprzedzającym czynności związane z wymianą wodomierza powinni Państwo rozważyć potrzebę naprawy bądź uzupełnienia węzła wodomierzowego o niezbędne wymagane prawem wyposażenie ( tj. zawory odcinające, zawory antyskażeniowe itp.) Ogólne warunki montażu wodomierza zamieszczone są na naszej stronie: https://zwiktrzebiatow.pl/wbok/formularze/ . Istnieje możliwość wykonania uzupełnienia takiego węzła wodomierzowego przez naszych pracowników pod warunkiem zapłaty przez Państwa za niezbędne do montażu, zużyte materiały. Orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do uzupełnienia węzła wodomierzowego to ok. 80 – 100zł- w zależności od średnicy i ilości potrzebnych części. Montaż części w ramach wymiany wodomierza. W przypadkach wymagających większego zakresu prac (koszt materiałów pow. 100zł netto) będzie obowiązywała oferta indywidulana.

Przed wymianą wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej, w wypadku stwierdzenia nieszczelności studni wodomierzowej, może zaistnieć potrzeba uprzedniego jej uszczelnienia lub wymiany na nowa przez właścicieli posesji, przed montażem w niej wodomierza wyposażonego w nadajnik radiowy, gdyż urządzenie nie może być zalewane przez wodę. O takiej potrzebie, a także ewentualnie o potrzebie podjęcia innych czynności technicznych związanych z montażem wodomierza z odczytem radiowym  zostaniecie Państwo poinformowani ustnie podczas wizyty naszych pracowników, a w razie potrzeby również pisemnie.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy,  będą poruszać się oznakowanymi pojazdami z logo ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o., będą ubrani w ubrania firmowe z napisem ZWIK Trzebiatów oraz posiadali legitymacje służbowe ze zdjęciem i upoważnienia, podpisane przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy,  sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela  lub użytkownika oraz  instalatora, dokonującego wymiany.

UWAGA: UPRASZA SIĘ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM COVID-19 O BEZWGLĘDNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKÓW ZWiK PRZED ICH WEJŚCIEM DO DOMU!

W przypadku niemożliwości dokonania wymiany z powyższego powodów (lub z innych powodów uniemożliwiających to) , prosimy o kontakt telefoniczny z działem technicznym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od poniedziałku do  piątku  w  godz. od 9:00 do 15:00. Na nr tel. : 913872860 wew. 40  w celu ustalenia indywidulanego terminu wymiany wodomierza.

Załączone pliki:

Biuletyn Informacji Publicznej