Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU

I N F O R M A C J A   O   WYNIKACH  NABORU

W dniu 29 stycznia 2021 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji TRZEBIATÓW sp. z o.o. powołała Uchwałą Nr 3/2021 Panią Renatę Bielaszewską – Mamzer na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

„Trzebiatów” sp. z o.o.

Załączone pliki:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o.

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o.
z siedzibą w Chełmie Gryfickim
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółki

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych – preferowane ukończone studia techniczne, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane doświadczenie w spółkach komunalnych,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane doświadczenie w spółkach komunalnych,
 4. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. być niekaranym/ą,
 6. posiadać znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu pracy, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w tym w szczególności środków z programów UE,
 7. spełnia inne niż wymienione w lit. a-f wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym spółkach komunalnych.

Do pisemnego zgłoszenie należy załączyć:

 1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
 3. odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów (np. wypisów z odpowiednich rejestrów) potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. b) i c);
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności;
 5. oświadczenie o tym, że w dniu wyboru kandydat nie będzie podlegał ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka komunalnych;
 1. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ..Trzebiatów” sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim.
 3. Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7, sekretariat,

w terminie do 15 stycznia 2021 r., do godz. 15.00.

W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby Spółki.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, niepodpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem

„Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim”.

Informacje dodatkowe:

 1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu podlegają odrzuceniu.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
 4. Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.
 5. Osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny, w terminie 14 dni od dnia wyboru, pod rygorem unieważnienia wyboru.
Rada Nadzorcza
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
„Trzebiatów” sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej