Komunikaty

I N F O R M A C J A O WYNIKACH NABORU

I N F O R M A C J A   O   WYNIKACH  NABORU

W dniu 29 stycznia 2021 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji TRZEBIATÓW sp. z o.o. powołała Uchwałą Nr 3/2021 Panią Renatę Bielaszewską – Mamzer na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

„Trzebiatów” sp. z o.o.

Załączone pliki:

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Trzebiatów dn.04.01.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze wyposażone w nadajniki radiowe w miejscowości:  Włodarka, Zapolice, Rogozina, Sadlno, Sadlenko.

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W okresie poprzedzającym czynności związane z wymianą wodomierza powinni Państwo rozważyć potrzebę naprawy bądź uzupełnienia węzła wodomierzowego o niezbędne wymagane prawem wyposażenie ( tj. zawory odcinające, zawory antyskażeniowe itp.) Ogólne warunki montażu wodomierza zamieszczone są na naszej stronie: https://zwiktrzebiatow.pl/wbok/formularze/ . Istnieje możliwość wykonania uzupełnienia takiego węzła wodomierzowego przez naszych pracowników pod warunkiem zapłaty przez Państwa za niezbędne do montażu, zużyte materiały. Orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do uzupełnienia węzła wodomierzowego to ok. 80 – 100zł- w zależności od średnicy i ilości potrzebnych części. Montaż części w ramach wymiany wodomierza. W przypadkach wymagających większego zakresu prac (koszt materiałów pow. 100zł netto) będzie obowiązywała oferta indywidulana.

Przed wymianą wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej, w wypadku stwierdzenia nieszczelności studni wodomierzowej, może zaistnieć potrzeba uprzedniego jej uszczelnienia lub wymiany na nowa przez właścicieli posesji, przed montażem w niej wodomierza wyposażonego w nadajnik radiowy, gdyż urządzenie nie może być zalewane przez wodę. O takiej potrzebie, a także ewentualnie o potrzebie podjęcia innych czynności technicznych związanych z montażem wodomierza z odczytem radiowym  zostaniecie Państwo poinformowani ustnie podczas wizyty naszych pracowników, a w razie potrzeby również pisemnie.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy,  będą poruszać się oznakowanymi pojazdami z logo ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o., będą ubrani w ubrania firmowe z napisem ZWIK Trzebiatów oraz posiadali legitymacje służbowe ze zdjęciem i upoważnienia, podpisane przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy,  sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela  lub użytkownika oraz  instalatora, dokonującego wymiany.

UWAGA: UPRASZA SIĘ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM COVID-19 O BEZWGLĘDNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKÓW ZWiK PRZED ICH WEJŚCIEM DO DOMU!

W przypadku niemożliwości dokonania wymiany z powyższego powodów (lub z innych powodów uniemożliwiających to) , prosimy o kontakt telefoniczny z działem technicznym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od poniedziałku do  piątku  w  godz. od 9:00 do 15:00. Na nr tel. : 913872860 wew. 40  w celu ustalenia indywidulanego terminu wymiany wodomierza.

Załączone pliki:

KOMUNIKAT z dnia 02.11.2020r.

KOMUNIKAT

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

z dnia 02.11.2020r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku z kolejnymi  obostrzeniami wprowadzanymi przez władze RP związanymi z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się i zakażaniem koronawirusem COVID 19, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków dla mieszkańców gminy, wprowadza się od dnia 02.11.2020r. następujące zmiany w organizacji pracy i współpracy z odbiorcami:

 1. od dnia 02.11.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy wymagające osobistego wejścia odczytywacza do domu lub lokalu . Odczytywane będą tylko wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych lub piwnicach budynków wielolokalowych, których odczyt nie jest związany z osobistym kontaktem odczytywacza z mieszkańcami oraz wodomierze ze zdalnym odczytem. W pozostałych przypadkach PROSIMY O DOKONYWANIE SAMODZIELNEGO ODCZYTU i PRZEKAZYWANIE STANU DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA nr tel. 91 38 72 456 wew. 30 lub 37 lub mailowo na adres : bok@zwiktrzebiatow.pl lub bok2@zwiktrzebiatow.pl
 2. W wypadku nie podania stanu wodomierza, wystawiane będą faktury prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia wody w miesiącach poprzednich. Samodzielny odczyt stanu wodomierza można przekazać telefonicznie lub poczta elektroniczną do Biura Obsługi Klienta.
 3. Faktury za usługi wod-kan będą dostarczane do Państwa skrzynek listowych przez naszych pracowników bez wchodzenia do domu, a także pocztą tradycyjna lub elektroniczną (dla tych którzy złożyli taka dyspozycję);
 4. Zarząd Spółki przypomina, że zapłaty za faktury można dokonywać w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie oddział w Trzebiatowie bez opłat prowizyjnych oraz przelewem internetowym na rachunek bankowy podany na fakturze bez wychodzenia z domu.

Prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych działań prewencyjno-ochronnych i zastosowanie się do nich, gdyż leżą one w naszym wspólnym interesie.

Prezes zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

Załączone pliki:

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

z dnia 02 października 2020r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku z drastycznym wzrostem zachorowań na COViD-19  w ostatnim czasie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom spółki oraz zapewnienia utrzymania ciągłości dostaw wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków dla mieszkańców gminy

Od dnia 05 października 2020 r. do odwołania – zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ogranicza kontakt z Klientami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

 1. Petenci mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie lub drogą elektroniczną. Szczegółowy wykaz numerów telefonicznych i e — maili dostępny jest na stronie internetowej spółki www.zwiktrzebiatow.pl oraz załączony jako załącznik do niniejszego komunikatu;
 2. Do dyspozycji klientów Spółki pozostaje również tradycyjna metoda listowna na adres:

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7,

72-320 Trzebiatów;

 1. Listy i przesyłki można również dostarczać samemu i wrzucać je do skrzynki podawczej zamontowanej przy bramie siedziby ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim 7;
 2. Zarząd Spółki informuje również, że w okresie od dnia 05.10.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy w tych nieruchomościach, które wymagające osobistego wejścia odczytywacza do domu lub lokalu mieszkalnego. Odczytywane będą tylko wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych lub piwnicach budynków wielolokalowych, których odczyt nie jest związany z osobistym kontaktem odczytywacza z mieszkańcami. W pozostałych przypadkach zostawiane będą informacje z prośba o podanie stanu wodomierza. W wypadku nie podania stanu wodomierza, wystawiane będą faktury prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia wody w miesiącach poprzednich. Samodzielny odczyt stanu wodomierza można przekazać telefonicznie lub poczta elektroniczną do Biura Obsługi Klienta;
 3. Faktury za usługi wod-kan będą dostarczane do Państwa skrzynek listowych przez naszych pracowników bez wchodzenia do domu, a także pocztą tradycyjna lub elektroniczną (dla tych którzy złożyli taka dyspozycję);
 4. Zarząd Spółki przypomina, że zapłaty za faktury można dokonywać w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie oddział w Trzebiatowie bez opłat prowizyjnych oraz przelewem internetowym na rachunek bankowy podany na fakturze bez wychodzenia z domu.
 5. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej  od dnia 05.10.2020r. będzie również realizowane zdalnie na podstawie składanych wniosków za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej przesyłanych na adres spółki. Druk wniosku warunków technicznych można pobrać na stronie internetowej www.zwiktrzebiatow.pl ; W sprawach szczególnie technicznie skomplikowanych i wymagających osobistej obecności, interesanci będą przyjmowani po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z dyr. ds. tech. lub inną osobą i ustaleniu konkretnej godziny przyjęcia. 
 6. W wypadku ustalenia terminu osobistego załatwiania sprawy, przed wejściem do budynku obowiązuje zakładanie maseczek, dezynfekcja rąk i pomiar temperatury. Osoby bez maseczek, z objawami przeziębienia oraz z temperaturą powyżej 37,5 stopnia nie będą obsługiwane. 
 7. Wprowadzone ograniczenia i zmiany w działalności ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. związane ze stanem zagrożenia epidemicznego dotyczącego  rozprzestrzeniania się i zarażania koronawirusem, NIE OBEJMUJĄ dokonywania przez naszych pracowników odbiorów technicznych wykonanych przyłączy wod-kan. na podstawie wydanych przez nas warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych działań prewencyjno-ochronnych i zastosowanie się do nich, gdyż leżą one w naszym wspólnym interesie.

Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. ponownie przypomina, że nie świadczy usług w zakresie doradztwa budowlanego i sporządzania projektów budowlanych, a także nie udziela ustnych ani telefonicznych porad oraz informacji w zakresie istniejącego uzbrojenia nieruchomości przeznaczonych do zbycia/nabycia przez osoby fizyczne i prawne.

Informacja o zapewnieniu dostaw wody i możliwości odprowadzania ścieków jest udzielana pisemnie wyłącznie na pisemny wniosek właściciela nieruchomości w trybie określonym w Rozdziale 5  uchwały nr IV/463/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27.09.2018 r.  w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebiatów. Wniosek o zapewnienie dostaw wody można pobrać drogą elektroniczną ze strony ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.: www.zwiktrzebiatow.pl i po jego wypełnieniu, wraz z załącznikami przesłać pocztą elektroniczną lub w sposób tradycyjny na adres  zakładu. Odpowiedzi udzielamy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, w sposób określony przez wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Informację o  aktualnym stanie uzbrojenia działki uzyskać można w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Gryficach

 

Grzegorz Jelonek

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

Załącznik do komunikatu z dnia 02.10.2020r

 

 

Załączone pliki:

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że  od 19 września 2020r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz nowe wzory wniosków o wydanie zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Trzebiatów, Odbiorcy wody,

19 września 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci (do ustawy dodany został art. 19a, zmieniony zaś został art. 29 u.z.z.w. dotyczący kar). Zmiany są skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (dalej zwanej nowelizacją albo ustawą nowelizującą). Zmiany do u.z.z.w. zawarte są w art. 7 ustawy nowelizującej.

W związku z powyższym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. do wszystkich wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożonych do dnia 19 września 2020 r. będą stosowane reguły dotychczasowe;
 2. do wszystkich wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożonych po dniu 19 września 2020 r. stosowane będą już zasady wynikające z dodanego w tej dacie do u.z.z.w. art. 19a, z pominięciem ewentualnych sprzecznych z ustawą postanowień obowiązującego obecnie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiatów;
 3. ewentualne sprzeczne z ustawą postanowienia obecnie obowiązującego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sprzeczność taką rada gminy ma obowiązek usunąć w terminie 12 miesięcy od daty wejścia ustawy czyli do 19 września 2021 r.

Nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan oraz nowe wzory wniosków o wydanie zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej znajdują się w zakładce „Druki do pobrania”

Z Poważaniem

Grzegorz Jelonek

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.

Załączone pliki:

Ogłoszenie o przerwie w dostawach wody w Trzebiatowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym , tj. 28.08.2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Trzebiatowa, w rejonach ulic: Rzeźnicka, Torowa na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. Kołobrzeskiej.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest awarią sieci na w/w odcinku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

APEL do mieszkańców gminy Trzebiatów

APEL

Do mieszkańców gminy Trzebiatów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Trzebiatów,

W ostatnim czasie z rosnącym niepokojem oraz zażenowaniem odnotowujemy plagę kradzieży elementów ogrodzenia (paneli ogrodzeniowych, furtek, podmurówek) z obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej takich jak stacje uzdatniania wody czy przepompownie ścieków. Kradzieże takie miały miejsce w miejscowościach Nowielice, Gosław, Trzebiatów, a ostatnio w dniu 15/16 lipca w Trzebuszu, gdzie skradziono 4 panele z ogrodzenia nowo wybudowanej i oddanej maju br. do użytku przepompowni ścieków. Poprzednio trzykrotnie kradziono panele ogrodzeniowe ze stacji uzdatniania wody w Nowielicach, a wcześniej z jednej ze studni ujęcia wody w Trzebiatowie (niedaleko Biedronki) oraz ze stacji uzdatniania wody w Gosławiu, gdzie skradziono bramę i furtkę. Poza tym, że jest to niesłychane draństwo i szkodnictwo na majątku publicznym wybudowanym za pieniądze nas wszystkich, kradzież mienia stanowi przestępstwo z art.278 kodeksu karnego (kradzież), jednakże niszczenie elementów infrastruktury wod-kan stanowi również przestępstwo określone w Art.  254a. Kodeksu Karnego  „Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. W przypadku Art.254a wartość skradzionych rzeczy nie ma znaczenia, a sprawca przestępstwa nie może raczej liczyć na pobłażliwość sądu, ze względu na mała szkodliwość czynu.

W związku z tym, że kradzieże tych elementów stały się już plagą, apelujemy i zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, aby zwracali uwagę na wszelkiego rodzaju podejrzane zachowania osób postronnych przebywających w pobliżu stacji uzdatniania wody czy przepompowni ścieków i w razie zauważenia takich osób prosimy o natychmiastowe powiadamianie policji. Zwracam uwagę na fakt, że oprócz tego, że sama kradzież elementów infrastruktury wod-kan, zaliczanej do infrastruktury krytycznej państwa jest przestępstwem, to w jej wyniku może dojść do nieszczęścia, ponieważ na prawie wszystkich takich obiektach znajdują się urządzenia elektryczne pod napięciem i w wypadku np. wejścia tam dzieci lub osób, które nie są tego świadome o nieszczęście nie trudno, poza za tym trzeba jasno powiedzieć, że za naprawy i uzupełnianie braków w ogrodzeniach płaca wszyscy mieszkańcy w cenie wody i ścieków- więc złodzieje tak naprawdę okradają nas wszystkich.

 

 

Z poważaniem
Grzegorz Jelonek
Prezes Zarządu
ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Załączone pliki:

Nowy cennik usług asenizacyjnych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem z dniem 2 lipca 2020r.w życie nowych cen i stawek opłat za oczyszczanie ścieków, zmianie  z dniem 07 lipca 2020r. ulegają również opłaty za przyjęcie do oczyszczenia nieczystości ciekłych dostarczanych z terenu gminy Trzebiatów do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim pojazdami asenizacyjnymi przez przewoźników posiadających zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych. Ceny usług odbioru i transportu nieczystości ciekłych nie ulegają zmianie.

 

Prezes Zarządu

Grzegorz Jelonek

Załączone pliki:

KOMUNIKAT z dnia 25.05.2020 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄDU ZAKŁADU WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI TRZEBIATÓW

Sp. z o.o. z dnia 25.05.2020 r.

 

Szanowni Klienci, w dniu 25 maja otworzyliśmy ponownie nasz zakład dla bezpośredniej obsługi klientów, zamknięty z powodu zagrożenia zarażeniem wirusem Covid-19. Pomimo jednak otwarcia zakładu pracujemy w zaostrzonym reżimie sanitarnym, gdyż zagrożenie zakażeniem nie minęło. Dlatego apeluje i proszę o rozważenie i ograniczenie, w miarę możliwości, osobistych wizyt w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Chełmie Gryfickim.

Załatwienie każdej sprawy- od zgłoszenia awarii, zamówienia usługi wywozu szamba, poprzez składanie wniosków o wydanie warunków technicznych aż po podpisanie umowy na świadczone przez nas usługi- jest możliwe również poprzez kontakt z nami za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, skrzynki podawczej zamontowanej na bramie zakładu lub telefonicznie.

 W załączeniu publikujemy wykaz telefonów i maili pod którymi można załatwiać sprawy lub składać pisma i wnioski.

 

Załączone pliki:

Komunikat nr 3

Komunikat nr 3

Z dnia 13.03.2020r.

Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że  woda dostarczana mieszkańcom Gminy Trzebiatów spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Dyrektywie Rady Unii Europejskiej  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wszystkie  etapy produkcji wody do picia, a w szczególności efektywne procesy jej dezynfekcji, gwarantują, że  woda w kranach jest w pełni bezpieczna. Nie zawiera jakichkolwiek  patogennych mikroorganizmów, a procesy jej uzdatniania i dezynfekcji skutecznie eliminują wirusy typu COVID – 19.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2 marca 2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) w szczególności procesy dezynfekcji wody zapewniają szybką dezaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej, która jest uzdatniana zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami w tym zakresie.

Załączone pliki: