Regulacje wewnętrzne

Zarządzenie 9/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.