Z życia firmy

Komunikat nr 3

Komunikat nr 3

Z dnia 13.03.2020r.

Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że  woda dostarczana mieszkańcom Gminy Trzebiatów spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Dyrektywie Rady Unii Europejskiej  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wszystkie  etapy produkcji wody do picia, a w szczególności efektywne procesy jej dezynfekcji, gwarantują, że  woda w kranach jest w pełni bezpieczna. Nie zawiera jakichkolwiek  patogennych mikroorganizmów, a procesy jej uzdatniania i dezynfekcji skutecznie eliminują wirusy typu COVID – 19.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2 marca 2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) w szczególności procesy dezynfekcji wody zapewniają szybką dezaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej, która jest uzdatniana zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami w tym zakresie.

Załączone pliki:

OGŁOSZENIE

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 marca 2019r. będzie zlikwidowany punkt kasowy funkcjonujący do tej pory w siedzibie spółki  w Chełmie Gryfickim.

Od dnia 1 marca 2019r. obsługa kasowa będzie realizowana w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Trzebiatowie przy ul. Rynek 18, gdzie będzie można dokonywać opłat za wodę i ścieki bez płacenia jakiejkolwiek prowizji.

Zmiana ma na celu ułatwienie dokonywania opłat za wodę i ścieki przez naszych klientów, bez potrzeby jeżdżenia przez nich do siedziby spółki w Chełmie Gryfickim.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy numer naszego rachunku bankowego nie ulega zmianie, a opłat za wodę i ścieki przy pomocy przelewów realizowanych w innych bankach, na poczcie oraz przez Internet można dokonywać na dotychczasowych zasadach.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebusz

Podpisano umowę na dofinansowanie przez NFOŚIGW inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi  Trzebusz”.

 

W dniu 28 listopada  pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Jelonka oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisano Aneks nr POIŚ.02.03.00-00-0041/16-04 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0041/16-00 z dnia 23.09.2016r. projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”. Aneks został podpisany po sprawdzeniu i pozytywnym rozpatrzeniu przez NFOŚiGW wniosku  ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. o rozszerzenie dofinansowania i wprowadzenie do umowy zadania nr 4 pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebusz”  sporządzonego i złożonego przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Podpisany aneks przewiduje otrzymanie przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od NFOŚiGW w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dofinansowania na realizacje tego zadania w wysokości 85%.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy) we wsi Trzebusz. Jednocześnie z realizacją tego zadania przeprowadzony będzie przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. z własnych środków remont i modernizacja sieci wodociągowej w tej miejscowości.

Do końca br. roku ZWIK Trzebiatów Sp. z o.o. ma zamiar wyłonić Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji, następnie opracowana zostanie przy jego udziale dokumentacja przetargowa tej inwestycji i prawdopodobnie w I kwartale 2019r. ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, z którym po jego wyłonieniu, zostanie podpisana umowa na jej realizację. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to rozpoczęcie prac powinno się rozpocząć w II połowie 2019r.

Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom wsi odprowadzanie ścieków bytowych bezpośrednio do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz likwidację przestarzałych,  nieszczelnych szamb poprzez co poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, szczególnie stan wód rzeki Regi oraz poprawi się jakość okolicznych wód gruntowych i powierzchniowych. Poprawie ulegnie również zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi poprzez wymianę starej sieci wodociągowej na nową. Nie bez znaczenie jest również to, że realizacja tej inwestycji poprawi również komfort życia mieszkańców wsi Trzebusz i pozwoli gminie wywiązać się z obowiązków zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2020r.

To już czwarta inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowana przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.. Nie byłaby ona możliwa, gdyby w wyniku trzech poprzednio zrealizowanych (kosztem prawie 20 mln złotych) inwestycji przez ZWiK, nie powstały oszczędności wynikłe z dobrze przygotowanych i rozstrzygniętych przetargów na ich realizację, o których wykorzystanie wraz z dołożeniem przez NFOŚiGW dodatkowych funduszy, ZWiK wystąpił do NFOŚiGW w Warszawie po przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Otrzymanie  dodatkowego dofinansowania do tej inwestycji jest kolejnym dużym osiągnięciem oraz wyłączną zasługą ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. i jego pracowników.

 

 

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

Podpisano umowę na remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Pocztowej w Mrzeżynie

W dniu 23 października br. w siedzibie ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa zarządu Pana Grzegorza Jelonka oraz firma ZUBWiT Cezary i Dariusz Mętlowie z Reska reprezentowaną przez Pana Dariusza Mętla, podpisano umowę na realizacje inwestycji pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztowa, Nadmorska w Mrzeżynie ”

Wykonawcę robót wyłoniono w wyniku postepowania przetargowego. Wybrana oferta opiewa na kwotę blisko 300 000 zł netto i zostanie zrealizowana ze środków własnych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i modernizacji istniejących w ulicy Pocztowej oraz części ulicy Nadmorskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Ponadto, w wyniku zawartego przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. porozumienia zawartego z firmą MTM Consluting oraz Gminą Trzebiatów, wybudowana zostanie również w ulicy Pocztowej oraz części ul. Nadmorskiej i Al. Tysiąclecia nowa kanalizacja deszczowa, która połączeniu jej z kanalizacja deszczowa w ul. Kopernika pozwoli odbierać wody opadowe i roztopowe z dużej części ulicy Nadmorskiej, Pocztowej oraz z części Al. Tysiąclecia i odprowadzać je do kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i dalej na polder.

Po zakończeniu prac w ulicy Pocztowej zostanie położona nowa nawierzchnia drogowa oraz wybudowane nowe chodniki.

Realizacja inwestycji poprawi zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz  umożliwi dalszy rozwój Mrzeżyna, a także poprawi estetykę ulicy Pocztowej, poprzez położenie nowej nawierzchni ulicy i budowę nowych chodników.

Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpiło w dniu wczorajszym, wobec czego należy się spodziewać, że prace rozpoczną się lada dzień. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2019r. przed długim weekendem majowym.

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

 

 

Uprzejmie informujemy,

 że w dniu 19-01-2018r. ( piątek )

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

będzie nieczynny !

 

 

Za utrudnienia przepraszamy !

Informacja

Uprzejmie informujemy,

 że w dniu 10-11-2017r. ( piątek )

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

będzie nieczynny !

 

Za utrudnienia przepraszamy !

 

 

Za utrudnienia przepraszamy !

Gratulacje i podziękowania

Szanowni Państwo,

Z nieukrywana dumą informujemy że do naszego zakładu wpłynął list od Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, składający podziękowania za wzorowej postawę obywatelską i uczciwości naszego pracownika Pana Artura Pałki.

Pan Artur Pałka w dniu 20 czerwca br. znalazł saszetkę, w której znajdowała się portfel z duża ilością pieniędzy, karty kredytowe oraz pierścień biskupi. Znalezioną saszetkę odniósł w stanie nie naruszonym na komisariat policji w Trzebiatowie, gdzie

okazało się, że należy ona do Księdza Biskupa.

Jesteśmy dumni z postawy naszego kolegi i pracownika. Dyrekcja zakładu postanowiła oprócz gratulacji uhonorować Pana Artura Pałkę , zatrudnionego na stanowisku odczytywacza wodomierzy, nagrodą rzeczową.

Grzegorz Jelonek

Załączone pliki:

Nowy legitymacje służbowe pracowników ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że z dniem 27.07.2015 r. wprowadza nowe wzory legitymacji służbowych dla pracowników ZWiK. Legitymacja służbowa jest plastikową kartą o wymiarach 125×87 mm (z plastiku jak na dowody osobiste), na awersie znajduje się fotografia pracownika, zabezpieczenie w postaci hologramu z napisem ZWiK, podbita jest pieczęciami ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Na rewersie legitymacji zamieszczone jest upoważnienie dla jej posiadacza do wejścia na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług wodociągowa-kanalizacyjnych.
Do obowiązków odczytywacza wodomierzy należy dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych, wodomierzy głównych lub wodomierzy zainstalowanych w budynkach, budowlach i lokalach (w ramach usług objętych abonamentem) oraz przeprowadzanie ich kontroli po okazaniu legitymacji służbowej lub pisemnego upoważnienia.
Graficzny wzór nowych legitymacji służbowych i upoważnienia przedstawia załącznik nr 1 oraz nr 2. W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności legitymacji służbowej okazanej przez pracownika ZWiK Trzebiatów możliwa jest jej weryfikacja poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 91 38 72 860 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

  Załącznik nr 2 - legitymacja rewersZałącznik nr 1 - legitymacja awers