Praca

Oferta pracy – elektryk – automatyk – operator urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. poszukuje pracownika  na stanowisko: elektryk – automatyk – operator urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7,72-320 Trzebiatów

Teren gminy Trzebiatów

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie techniczne – elektryk, automatyk
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku- min. 4 lata;
 3. Umiejętność samodzielnego ustalania przyczyn awarii elektrycznych oraz skutecznego i szybkiego ich usuwania;
 4. Świadectwo kwalifikacyjne SEP gr. 1, pkt. 2,5,7 i 9;E,D;
 5. Umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną i schematami elektrycznymi;
 6. Doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych, rozdzielnic, systemów sterowania;
 7. Diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
 8. Znajomość automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno-pomiarowej;
 9. Umiejętność analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów technicznych;
 10. Posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
 11. Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 12. Znajomość obsługi komputera

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność (okresowo praca w systemie zmianowym oraz pełnienie dyżurów pod telefonym)
 2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presja czasu;
 3. Umiejętność pracy w zespole
 4. Znajomość przepisów bhp i ppoż.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny;

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności;

– kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

– dokumenty poświadczające staż pracy;

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ;

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

– oświadczenie kandydata o nie karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Ze swojej strony oferujemy:

 • pracę w profesjonalnym, odpowiedzialnym i doświadczonym zespole ludzi z pasją, nie bojących się wyzwań i dynamiki;
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • realizację ciekawych projektów w nowoczesnych technologiach;
 • możliwość podwyższania kwalifikacji i doskonalenia umiejętności;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • tryb pracy: stacjonarny, zmianowy plus pełnienie dyżurów pod telefonem
 • forma współpracy: umową o pracę ;
 • możliwość korzystania z ZFŚS;

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim 7, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą w terminie do dnia 15.02.2019r. do godz. 12.00.  (decyduje data wpływu do biura ZWiK) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko elektryk-automatyk” na podany adres:

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7

72-320 Trzebiatów

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zastrzegamy sobie prawo do praktycznego sprawdzenia zadeklarowanych przez kandydatów umiejętności. Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone w terminie 1 miesiąca po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 38 72 860 lub tel/fax 9138 72 456

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu

Grzegorz JELONEK

Komunikat w sprawie naboru na stanowisko „Inspektor ds. ochrony środowiska i jakości wody / administrator bezpieczeństwa informacji „.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuję, że w drodze konkursu na stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska i jakości wody / administrator bezpieczeństwa informacji do II etapu dostały się  2 osoby spełniające wymogi formalne.

Konkurs na w/w stanowisko został rozstrzygnięty w dniu 07-07-2016 roku, Prezes Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję postanowił nie nawiązywać stosunku pracy z żadnym z kandydatów.

 

 

 

Prezes Zarządu

Grzegorz Jelonek

Załączone pliki:

Poszukiwany kandydat na stanowisko Inspektor do spraw ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji

OGŁOSZENIE

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektor do spraw ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7,72-320 Trzebiatów

Teren gminy Trzebiatów

Zakres zadań i obowiązków Inspektora ds. ochrony środowiska i jakości wody:

 1. prowadzenie zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez wykonywanie analiz i sprawozdań oraz opracowań dla Instytucji takich jak : Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Instytucje samorządowe, Urząd Wojewódzki, RDOŚ, WIOŚ, WFOŚ, GUS, Referaty Ochrony Środowiska w UM w Trzebiatowie i w Starostwie Powiatowym w Gryficach oraz – związanych z działalnością zakładu;
 2. opiniowanie wpływu wprowadzania infrastruktury wod – kan na środowisko na terenie działania ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych programem Natura 2000;
 3. stała aktualizacja i weryfikacja baz danych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska i realizacji programów środowiskowych takich jak KPOŚK;
 4. przygotowywanie materiałów do wszczęcia postępowań administracyjnych przez gminę w celu nałożenia obowiązku przymusowego przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
 5. współpraca, wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi (US i ZUT w Szczecinie, Politechnika Koszalińska), z nadleśnictwem Gryfice , Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony środowiska;
 6. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z obsługą zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków przez spółkę;
 7. współpraca z działami technicznym i finansowym ZWiK Trzebiatów z o.o. w zakresie wykonywanych obowiązków oraz Referatem planowania i ochrony środowiska w UM w Trzebiatowie, strażą miejską i policją w zakresie nielegalnego odprowadzania ścieków, kradzieży wody i zanieczyszczania środowiska;
 8. prowadzenie (w miarę potrzeb) zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
 9. popularyzacja ochrony środowiska przez publikacje artykułów, polemik itp. w lokalnej prasie ochrony zasobów wody pitnej poprzez oczyszczania ścieków i racjonalne zużywanie wody;
 10. wykonywanie codziennych badań ścieków surowych i oczyszczony oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 11. nadzór nad prawidłową pracą oczyszczalni ścieków i kompostowni oraz pracujących tam pracowników;
 12. realizacja bieżących zadań związanych z działalnością spółki w zakresie ochrony środowiska, nadzoru nad ujęciami wody pitnej oraz sprawozdawczością w tym zakresie;

Czytaj dalej…

Unieważnienie konkursu na stanowisko „Inspektor ds. ochrony środowiska i jakości wody / administrator bezpieczeństwa informacji”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że komisja konkursowa na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 5/2016 r. z dnia 30-05-2016 roku postanowiła unieważnić konkurs w związku z niespełnieniem przez kandydatów wszystkich wymagań  formalnych. Więcej informacji w załączniku.

Załączone pliki:

Ogłoszenie o zakończeniu II etapu naboru pracowników fizycznych

Chełm Gryficki , dnia 13.06.2013 r.

OGŁOSZENIE

o zakończeniu II etapu naboru pracowników fizycznych na stanowisko w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.

Komisja powołana Zarządzeniem nr 6/2013 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. z dnia 04 czerwca 2013 roku w składzie:

Przewodniczący Komisji:
Pan Aleksander Bernad – zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. technicznych.

Zastępca Przewodniczącego Komisji :
Pan Bogdan Babicki – zatrudniony na stanowisku Głównego specjalisty – kierownika oczyszczalni

Sekretarz Komisji:
Pan Stanisław Kosiński – zatrudniony na stanowisku st. ref. ds. kadr, bhp i ppoż.

Członek Komisji :
Pan Jarosław Rębisz – zatrudniony na stanowisku konserwator sieci wod – kan – przedstawiciel pracowników ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.

zawiadamia, że w wyniku zakończonego w dniu 13 czerwca 2013 roku II etapu postępowania naboru pracowników, polegającego na rozmowie komisji z kandydatami wyłonionymi w etapie pierwszym stwierdza:

 • rozpatrywaniu podlegało 2 kandydatów ;
 • do zatrudnienia na stanowisko pracownik fizyczny komisja rekomenduje 1 osobę:
  1. Pan Adam Kusiewicz

Jednocześnie komisja stwierdza, że drugi z kandydatów Pan Zbigniew Kasprzak – po rozmowie z komisją zrezygnował z ubiegania się o zatrudnienie w ZWiK Trzebiatów.

Sekretarz Komisji
Stanisław Kosiński

Ogłoszenie o zakończeniu I etapu naboru pracowników fizycznych

Chełm Gryficki , dnia 11.06.2013 r.

OGŁOSZENIE

o zakończeniu I etapu naboru pracowników fizycznych na stanowisko w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.

Komisja powołana Zarządzeniem nr 6/2013 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. z dnia 04 czerwca 2013 roku w składzie:

Przewodniczący Komisji:
Pan Aleksander Bernard – zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. technicznych.

Zastępca Przewodniczącego Komisji:
Pan Bogdan Babicki – zatrudniony na stanowisku Głównego specjalisty – kierownika oczyszczalni

Sekretarz Komisji:
Pan Stanisław Kosiński – zatrudniony na stanowisku st. ref. ds. kadr, bhp i ppoż.

Członek Komisji:
Pan Jarosław Rębisz – zatrudniony na stanowisku konserwator sieci wod – kan – przedstawiciel pracowników ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.

zawiadamia, że w wyniku zakończonego w dniu 11 czerwca 2013 roku I etapu postępowania naboru pracowników, polegającego na sprawdzeniu i ocenie złożonych ofert zatrudnienia pod względem ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze kandydatów, stwierdza:

 • rozpatrywaniu podlegało 16 złożonych ofert;
 • do II etapu komisja zakwalifikowała 2 osoby:
  1. Pan Adam Kusiewicz
  2. Pan Zbigniew Kasprzak

W/w kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie, że zostali zakwalifikowaniu do drugiego etapu naboru, który odbędzie się w dniu 13.06.2013r. o godz. 13.00 w siedzibie zakładu. W etapie drugim ocenie podlegać będzie rozmowa komisji z kandydatami wyłonionymi w etapie pierwszym.

Przewodniczący Komisji
Aleksander Bernad

Ogłoszenie o naborze pracowników fizycznych

OGŁOSZENIE

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska pracowników fizycznych:

Monter what does cialis cost at cvs – Konserwator Sieci Wodociągowych i Kanalizacyjnych

Miejsce pracy : Chełm Gryficki – obszar gminy Trzebiatów

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie prac montażowych, remontowych i konserwacyjnych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami w zakresie rurociągów i ich uzbrojenia.
 • Prowadzenie czyszczenia cialis for sale sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Przeglądy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wr az z uzbrojeniem.
 • Wymiana pomp w przepompowniach ścieków.
 • Praca na oczyszczalniścieków i kompostowni.
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót oraz kart drogowych samochodów.

Wymagania:

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe w zakresie związanym ze specyfikacją pracy na danym stanowisku.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność.
 • Sumienność.
 • Dyspozycyjność.
 • Prawo jazdy kat. B.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Prawo jazdy kat. T
 • Uprawnienia na cialis koparkę lub do prix du cialis en pharmacie prowadzenia ładowarek będą dodatkowym atutem
 • Uprawnienia spawacza gazowe i/lub elektryczne

Oferujemy:

 • Stabilne i pewne wynagrodzenie
 • Pracę w dobrym genericos de cialis i zgranym zespole ludzi
 • Możliwość korzystania z funduszu socjalnego dla pracowników firmy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 23.03.2012r. do godz.15:00 pod adresem: Zakład wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Chełm Gryficki 7 72-320 Trzebiatów z dopiskiem na kopercie „ Oferta zatrudnienia na stanowisko pracownik fizyczny.”

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. nr 133, generic cialis professional 20 mg poz.883 ).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.