Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Informacje o projekcie – Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

Informacje o projekcie – Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

Projekt ,,Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ogólne informacje o projekcie

W dniu 23 września 2016 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Trzebiatów podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” w ramach działania: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Finansowanie

Koszt przedsięwzięcia:

Całkowity koszt projektu wynosi: 42 325 702,51 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 21 784 484,67 zł

Ponadto projekt jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie pożyczki: 4 400 666 zł,  wkładu Gminy Trzebiatów w wysokości 4 599 500 zł oraz środków własnych.

Okres realizacji Projektu – 01.09.2016 r. – 31.12.2022 r.

Zakres projektu

Planowane przedsięwzięcia polegać będzie na :

 • przebudowie i modernizacji mechaniczno-biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów przy drodze wojewódzkiej Trzebiatów – Dziwnówek, w odległości ok. 1,5 km od granicy Trzebiatowa, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru gminy Trzebiatów. Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością zwiększenia przepustowości obiektu zarówno w zakresie dopływających ścieków, jak i wytwarzanych w procesie oczyszczania osadów ściekowych. Celem równoległym i nie mniej istotnym jest wyeliminowanie uciążliwości obiektu dla otoczenia, czego powodem jest także niewystarczające zaawansowanie zastosowanych rozwiązań technicznych. Wymagają one modernizacji oraz uzupełnienia o nowe obiekty funkcjonalne. Stopień zużycia urządzeń i obiektów kubaturowych kwalifikuje oczyszczalnię do gruntownej przebudowy. Nowoczesne techniki i technologie oczyszczania pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę oczyszczalni i na czynnym obiekcie dokonać stosownych zmian.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o technologię konwencjonalnego wielofazowego osadu czynnego z denitryfikacją wyprzedzającą i nitryfikacją w układzie cyrkulacyjnym.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni obejmie:

 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku głównym
 • w pomieszczeniu krat wykonana zostanie instalacja płuczki piasku oraz urządzenia do rozdrabniania i płukania skratek,
 • w pomieszczeniu odwadniania osadu obok istniejącej wirówki odwadniającej zainstalowana zostanie instalacja nowej wirówki wraz z przenośnikiem osadu
  i urządzeniem dźwigowym umożliwiającym demontaż istniejącej i projektowanej wirówki,
 • w pomieszczeniu dmuchaw i pomp osadu – dmuchawy i pompy osadu zostaną wymienione i dostosowane do współpracy z nowymi obiektami.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym piaskowniku napowietrzanym
 • wykonany zostanie „by-pass” piaskownika i układ usuwania tłuszczy.
 • Budowa komory osadu czynnego
 • wykonana zostanie nowa komora osadu czynnego o wymiarach
  i technologii zbliżonej do przebudowanej komory istniejącej.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącej komorze osadu czynnego
 • wykonana zostanie przebudowa istniejącej komory osadu czynnego pracującej w technologii denitryfikacji symultanicznej na technologię denitryfikacji wyprzedzającej.
 • Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w komorze rozdziału
 • wykonana zostanie komora rozdziału ścieków przed komorami osadu czynnego.
 • Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci międzyobiektowych
 • wykonane zostaną nowe sieci międzyobiektowe: kanalizacyjne, wodociągowe, osadowe, elektroenergetyczne, sterownicze wraz
  z niezbędnymi studzienkami i komorami,
 • wykonane zostanie nowe posadowienie zapewniające minimalne osiadanie rurociągów międzyobiektowych ściekowych i osadowych.
 • Budowa nawierzchni utwardzonych
 • wykonane zostaną niezbędne drogi wewnętrzne i dojścia (chodniki) do nowych
  i istniejących obiektów.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków jest zakup koparki, która umożliwi bieżące udrożnianie rowu, poprzez który odprowadzane są oczyszczone w oczyszczalni ścieki do pobliskiej rzeki Regi.

 • Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrzeżyno. Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody jest konieczna z uwagi na obecnie występujące przekroczenia parametrów mętności, barwy oraz żelaza. Spowodowane jest to faktem, iż stacja wodociągowa w Mrzeżynie nie posiada żadnych urządzeń filtracyjnych, a do sieci tłoczona jest woda bez poddawania jej filtracji. W celu usunięcia z wody surowej związków żelaza oraz mętności i barwy koniecznym jest budowa stacji filtrów z jednostopniową filtracją wody z zastosowaniem złóż kwarcowych, co pozwoli na znaczne poprawienie jakości wody poprzez usunięcie z wody surowej związków żelaza oraz poprawę mętności i barwy. W ramach przebudowy i rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody przewiduje się budowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi i elektrycznymi, budowę na terenie stacji jednego, naziemnego żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 70m3, wykonanie odstojnika wód popłucznych na terenie stacji uzdatniania wody wraz z uzbrojeniem, budowę sieci między obiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, budowę kolektora wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej, oraz budowę rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Planuje się ogrodzenie obiektu stacji uzdatniania wody, budowę wewnętrznych dróg placów manewrowych zlokalizowanych na dz. Nr 316/5.
 • Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebusz. Inwestycja jest niezbędna z powodu braku podłączenia do sieci kanalizacyjnej części miejscowości. Gospodarstwa domowe podłączone są do bezodpływowych zbiorników, które są często nieszczelne i  powodują zanieczyszczenie gleb i wody. Lokalizacja miejscowości Trzebusz umożliwia budowę odcinka kanalizacji sanitarnej i podłączenie zabudowań do ciśnieniowego kolektora ściekowy biegnącego w pobliżu Trzebusza. W ramach budowy zakłada się budowę 3 174 m sieci  (3003,50 m grawitacyjnej + 170,50 m ciśnieniowej) zgodnie z przebiegiem istniejącej sieci wodociągowej. Inwestycja realizowana będzie w pasach dróg publicznych oraz na działkach prywatnych. Kanalizacja zostanie zaprojektowana i zostanie zrealizowana z odpowiednimi spadkami gwarantującymi płynne odprowadzanie ścieków i brak możliwości zagniwania w kanalizacji. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie się do niej ok. 88 gospodarstw domowych, zamieszkałych przez 307 osób. Ponadto posiadać będzie miała znaczne rezerwy, które pozwolą na przyłączenie się w przyszłości nowo powstałych gospodarstw domowych. Planowana kanalizacja sanitarna włączona zostanie do istniejącej komory przyłączeniowej na istniejącym rurociągu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, a ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie.
 • Remont  i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie Projekt obejmuje remont kapitalny kolektora ciśnieniowego rurociągu kanalizacji sanitarnej na odcinku 4,1 km, w tym wykonanie przecisku sterowanego pod Starą Rega  (obecnie rurociąg ciśnieniowy jest poprowadzony nad rzeką- co stwarza określone trudności i niedogodności nie tylko dla jego eksploatacji), budowę dodatkowych studni rewizyjnych na trasie rurociągu i remont 10 istniejących studni, a także wymianę dwóch wysokowydajnych pomp w centralnej przepompowniami ścieków w Mrzeżynie.
 • Budowa kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Mrzeżyno Trzebiatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja polega na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Trzebiatów-Mrzeżyno wraz z komorą połączeniową w m-ści Nowielice, gm. Trzebiatów. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dodatkowego kolektora tłocznego (II nitki) odprowadzającego ścieki sanitarne z miejscowości nadmorskich Mrzeżyna i Rogowa na oczyszczalnię ścieków w Trzebiatowie. Aktualnie ścieki z Mrzeżyna tłoczone są do Trzebiatowa. Z przepompowni tłoczone są głównym kanałem tłocznym ∅400 PE zaprojektowanym i wybudowanym w II połowie lat 90tych ubiegłego wieku, jedynie 4,1 km najbardziej zdekapitalizowanej sieci na trasie Trzebusz – Mrzeżyno została wyremontowana. Ale projektowane 30 lata temu rozwiązania były dostosowane do aktualnych potrzeb (nie uwzględniały m.in. dynamicznie rozwijającej się miejscowości nadmorskiej Rogowo). Obecnie funkcjonujący rurociąg tłoczny Mrzeżyno-Trzebiatów jest w sezonie prawie w 100% wykorzystany i jest jedyną instalacją odprowadzającą ścieki komunalne z całego wybrzeża gminy – w przypadku poważniejszej awarii taka sytuacja może doprowadzić do niekontrolowanego wypływu ścieków do wód powierzchniowych.
 • Remont centralnej przepompowni ścieków położonej w Trzebiatowie przy ul. Parkowej. Inwestycja polega na wykonaniu remontu centralnej przepompowni ścieków położonej w Trzebiatowie przy ul. Parkowej obejmujący uszczelnienie ok. 100 letniego zbiornika z remontem pomp. Obecnie funkcjonująca przepompownia urządzona została na bazie starego przedwojennego zbiornika ze stropem pośrednim, na którym posadowiony jest budynek obsługi i sterownia. W okresie adaptacji pod nową przepompownię zbiornik nie był uszczelniany wyprawą szczelną. Przepompownia wyposażona w trzy współpracujące pompy o mocy 22 KW z 1996 roku – eksploatowane w sposób ciągły od 26 lat. Termin wykonania zadania do 30 listopada 2022 r.

Cele projektu, planowane efekty  

Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska poprzez ograniczenie zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych do środowiska na terenie gminy Trzebiatów oraz poprawa jakości wody w Mrzeżynie.

Cele szczegółowe:

 • poprawa jakości wód powierzchniowych w regionie, w szczególności rzeki Regi;
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Trzebiatów dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego;
 • zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki rozbudowie oczyszczalni ścieków i umożliwieniu odbioru większej ilości ścieków;
 • poprawa jakości wody w miejscowości Mrzeżyno;
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Trzebiatów
 • zapewnienie spełnienia przez gminę Trzebiatów wymagań zawartych
  w Dyrektywie Unii Europejskiej nr 91/271/EWG oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej, w tym wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • zapewnienie odbioru ścieków systemem kanalizacji pochodzących z 35tys. RLM;
 • dostosowanie przepustowości oczyszczalni ścieków, do planowanej wielkości podaży ścieków z aglomeracji Trzebiatów;
 • podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej gospodarstw domowych miejscowości Trzebusz;
 • zapewnienie mieszkańcom Mrzeżyna oraz przebywającym tam turystom wody dobrej jakości wody do spożycia;

Jednostka Realizująca Projekt

Powołana Zarządzeniem nr 14/2016 Prezesa Zarządu „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”  z 30.08.2016 r. Jednostka Realizująca Projekt (ang. Project Implementation Unit) oraz zmianą zarządzenia nr 18/2018 i nr 2/2019 ws. określenia składu osobowego JRP oraz zakresu zadań i obowiązków członków JRP, którzy odpowiadają za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:

–  Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.

–  Koordynację wszystkich działań konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie pomocy technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych (Inżynier Kontraktu).

– Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, Wytycznych Instytucji Zarządzającej.

–  Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń.

– Dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług należnych odszkodowań i kar.

–  Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.

Bieżącą pracę koordynuje Kierownik JRP. Wszystkie najistotniejsze decyzje podejmowane w trakcie realizacji projektu muszą być zatwierdzone przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).

Skład Jednostki Realizującej Projekt

MAO – Pani Renata Bielaszewska – Mamzer,

Pan Grzegorz Jelonek (do stycznia 2021r.)

Kierownik JRP – Pani Edyta Modzelewska

Zespół Finansowo – Księgowy:

Szef zespołu – Pan Paweł Herman

Pracownik administracyjno-finansowy – Pani Anna Łobożewicz

Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości – Pani Anna Modrzejewska (do grudnia 2018 r.)

Zespół Techniczny:

Szef zespołu – Pan Aleksander Bernad

Główny specjalista ds. oczyszczalni ścieków – Pan Bogdan Babicki 

Zespół Organizacyjno – Prawny

Główny specjalista ds. organizacyjno –prawnych – Pan Grzegorz Sawko (do stycznia 2022 r.)