Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Nasze korzenie

Nasze korzenie

NIEZAWODNA DOSTAWA DOBREJ JAKOŚCI WODY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBIATÓW I TROSKA O STAN ŚRODOWISKA POPRZEZ ROZWÓJ KANALIZACJI

Gmina Trzebiatów zaliczana jest do gmin o średniej wielkości, posiada status gminy miejsko – wiejskiej, jej powierzchnia wynosi 225 kilometrów kwadratowych. W skład gminy wchodzi miasto Trzebiatów oraz 24 wsie i 2 miejscowości turystyczne. Przekształcenie gminy z rolniczej w rolniczo – turystyczną przyciągnęło nie tylko podmioty gospodarcze i nowych inwestorów, ale także nowych mieszkańców. W chwili obecnej obserwuje się wzmożone zainteresowanie zakupem działek budowlanych i rekreacyjnych na terenie gminy, szczególnie w pasie nadmorskim. Atutem miejscowości położonych na terenie gminy, dla potencjalnych jej mieszkańców, jest lokalizacja w bliskiej odległości od morza, tańsze grunty oraz dogodne połączenia drogowe i kolejowe. Wszystko to łącznie z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi sprawia, że gmina staje się bardzo atrakcyjnym miejscem dla nowych osadników.

Intensywny rozwój gminy w ostatnich latach i związane z tym powstanie nowych podmiotów gospodarczych i świadczących usługi turystyczne jest czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie na różnego typu usługi w tym na usługi komunalne, do których zalicza się między innymi zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków. Na terenie gminy znajduje się ponad 7 tysięcy miejsc noclegowych w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, kwaterach prywatnych i polach namiotowych.

Na terenie gminy Trzebiatów cała gospodarka wodno – ściekowa i wszystkie sprawy z nią związane leżą w gestii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma wyraźnie ukształtowany profil działalności, do podstawowych zadań statutowych zakładu należy produkcja i uzdatnianie wody przeznaczonej do celów bytowych, odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz eksploatacja i utrzymanie sprawności urządzeń infrastruktury technicznej.

Wszystkie miejscowości w gminie Trzebiatów zaopatrywane są z ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy.

Ponadto w skład spółki wchodzą:

  • Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Trzebiatowie o możliwości oczyszczania ścieków z 37 500  RLM
  • Lokalna oczyszczalnia ścieków w Gołańczy Pomorskiej – osiedle i we Wlewie
  • Sieci wodociągowe wraz z przyłączami
  • Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
  • Kanalizacja deszczowa na terenie gminy o długości 11 000 mb.

Pozycję spółki w branży usług wodociągowo-kanalizacyjnych należy uznać za dobrą, zakład jest jedynym producentem i dostawcą wody na terenie gminy. Rynek nabywców charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. W większości są to odbiorcy indywidualni, małe i średnie firmy produkcyjne i usługowe oraz instytucje samorządowe, największy klient nie przekracza 2 % sprzedaży.

Zapotrzebowanie na usługi komunalne na terenie gminy podlega dwóm tendencjom. Z jednej strony powoli, ale systematycznie zmniejsza się zużycie wody przez dotychczasowych użytkowników (na skutek różnych działań, oszczędności ), z drugiej strony rynek wody rozszerza się – w szczególności przez pojawianie się nowych odbiorców – szczególnie na terenach atrakcyjnych turystycznie. Zmiany bilansowe w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków będą w przyszłości pochodną zmian demograficznych i rozwojowych gminy, zmian jednostkowego zużycia wody na jedno gospodarstwo domowe, wynikający ze wzrostu poziomu życia oraz podniesienia standardu wyposażenia mieszkań.

Aby temu sprostać potrzebne są dalsze nakłady na rozbudowę i modernizację istniejących i nowych sieci, szczególnie sieci sanitarnych oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Dzięki realizacji inwestycji wieloletnich gminy oraz prowadzonych w przyszłości przez spółkę, dotyczących modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i sanitarnych spółka powinna sukcesywnie pozyskiwać nowych klientów w zakresie zbiorowego odbioru i oczyszczania ścieków.

Realizacja projektu rozbudowy jest ważna również ze społecznego punktu widzenia – przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby, co z kolei spowoduje zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów gminy oraz dostosowanie gminnej gospodarki wodno- ściekowej do wymogów Polski i Unii Europejskiej.

Na terenie gminy podłączenie do kanalizacji sanitarnej reguluje Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku ( Dz. U, nr 132 poz.622 ). Narzuca ona stworzenie gminie systemu odbioru ścieków i równocześnie zobowiązuje odbiorców do podłączania się do sieci.

W związku z brakiem dostępu do kanalizacji w niektórych miejscowościach, gmina udzieliła oprócz ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. koncesji na wywóz nieczystości płynnych z szamb, również firmom prywatnym, posiadającym wozy asenizacyjne. Ścieki te zrzucane są do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez spółkę.

Spółka realizując swoje zadania statutowe dąży do generowania zysku netto z tytułu dostawy wody w wysokości 5%, z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych, ze względu na wyższe koszty utrzymania oczyszczalni, na poziomie 10% . Są to jednak niewystarczające środki do prowadzenie nowych inwestycji oraz modernizacji istniejącej infrastruktury. Dlatego zarówno gmina jak i zarząd spółki podejmują starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych z innych źródeł. Zaczęto rozszerzać zakres świadczonych usług poprzez pozyskiwanie zleceń zewnętrznych od mieszkańców i nowych podmiotów gospodarczych.

Oferta spółki obejmuje wykonawstwo w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonawstwo nowych przyłączy do budynków mieszkalnych i zakładów, wydawanie technicznych warunków przyłączy i odbiory techniczne.
Przyszłe wyniki spółki będą w znacznym stopniu uzależnione od czynników zewnętrznych:
– trwającego procesu tworzenia rynku usług komunalnych w Polsce;
– zapotrzebowanie na wodę i odbiór ścieków na rynku lokalnym;
– poziomu cen wody;
-zwiększenie kapitału zakładowego spółki przez jej Właściciela (gminę) w postaci aportu eksploatowanego przez spółkę majątku;

Proces tworzenia rynku usług komunalnych otworzy perspektywy dla tych podmiotów, które będą dobrze przygotowane do wykonywania swoich zadań. ZWiK Trzebiatów Sp. z o. o. jest podmiotem, który z wyprzedzeniem dostosowuje się do tych wymogów, czyniąc starania aby posiadać zdolność przewidywania rynku oraz zdolność do konkurencji cenowej.

Bardzo pozytywnie na rozwój spółki będą oddziaływać również czynniki wewnętrzne takie jak:
– dobra i stabilna sytuacja finansowa;
– dobra organizacja produkcji wody, o dobrych parametrach jakościowych oraz utrzymanie sprawności sieci;
– spełnienie wymogów ochrony środowiska przez dobrą jakość oczyszczanych ścieków a tym samym zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska;
– nowoczesny system zarządzania;
– modernizacja i unowocześnianie potencjału produkcyjnego;
– dobra współpraca z dostawcami hurtowymi;

Ważne jest aby szczególnym czynnikiem kształtującym przyszłe rynki i pozycję spółki na tym rynku była także realizacja jasno określonej strategii Strategia w spółce wskazuje i określa to co spółka zamierza zrobić w krótkim i długim horyzoncie czasowym, aby przetrwać na rynku i rozwijać się. Istotnym czynnikiem tej strategii jest aktywność rynkowa, która zmierza do zwiększenia sprzedaży wody oraz ilości oczyszczanych ścieków poprzez zdobywanie nowych odbiorców. Drugim czynnikiem mającym wpływ na przyszłą pozycje spółki jest określenie jej misji, czyli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, której charakter określa przedsiębiorstwo na podstawie znajomości potrzeb klientów, i przewagi konkurencyjnej. Misja jest stwierdzeniem określającym szczególny, wyjątkowy sens i rację bytu organizacji – teraz i w przyszłości, jest to najwyższy poziom celów organizacji, wyjaśnienie dlaczego organizacja istnieje i co organizację odróżnia od innych w kategoriach produktu i rynku.

Misja spółki jest punktem wyjścia do zorganizowania systemu zarządzania, określa ona stosunki z udziałowcami, pracownikami, klientami, dostawcami i instytucjami zewnętrznymi. Aby to osiągnąć niezbędne jest opracowanie mechanizmu i wzorców, które poprzez instrumenty zarządzania powinny zostać zaszczepione we wszystkich działach spółki. Najważniejszą misją dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. jest niezawodna dostawa dobrej wody dla mieszkańców gminy Trzebiatów i troska o stan środowiska naturalnego poprzez rozwój kanalizacji