Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Trzebiatów dn.04.01.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze wyposażone w nadajniki radiowe w miejscowości:  Włodarka, Zapolice, Rogozina, Sadlno, Sadlenko.

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W okresie poprzedzającym czynności związane z wymianą wodomierza powinni Państwo rozważyć potrzebę naprawy bądź uzupełnienia węzła wodomierzowego o niezbędne wymagane prawem wyposażenie ( tj. zawory odcinające, zawory antyskażeniowe itp.) Ogólne warunki montażu wodomierza zamieszczone są na naszej stronie: https://zwiktrzebiatow.pl/wbok/formularze/ . Istnieje możliwość wykonania uzupełnienia takiego węzła wodomierzowego przez naszych pracowników pod warunkiem zapłaty przez Państwa za niezbędne do montażu, zużyte materiały. Orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do uzupełnienia węzła wodomierzowego to ok. 80 – 100zł- w zależności od średnicy i ilości potrzebnych części. Montaż części w ramach wymiany wodomierza. W przypadkach wymagających większego zakresu prac (koszt materiałów pow. 100zł netto) będzie obowiązywała oferta indywidulana.

Przed wymianą wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej, w wypadku stwierdzenia nieszczelności studni wodomierzowej, może zaistnieć potrzeba uprzedniego jej uszczelnienia lub wymiany na nowa przez właścicieli posesji, przed montażem w niej wodomierza wyposażonego w nadajnik radiowy, gdyż urządzenie nie może być zalewane przez wodę. O takiej potrzebie, a także ewentualnie o potrzebie podjęcia innych czynności technicznych związanych z montażem wodomierza z odczytem radiowym  zostaniecie Państwo poinformowani ustnie podczas wizyty naszych pracowników, a w razie potrzeby również pisemnie.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy,  będą poruszać się oznakowanymi pojazdami z logo ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o., będą ubrani w ubrania firmowe z napisem ZWIK Trzebiatów oraz posiadali legitymacje służbowe ze zdjęciem i upoważnienia, podpisane przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy,  sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela  lub użytkownika oraz  instalatora, dokonującego wymiany.

UWAGA: UPRASZA SIĘ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM COVID-19 O BEZWGLĘDNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKÓW ZWiK PRZED ICH WEJŚCIEM DO DOMU!

W przypadku niemożliwości dokonania wymiany z powyższego powodów (lub z innych powodów uniemożliwiających to) , prosimy o kontakt telefoniczny z działem technicznym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. od poniedziałku do  piątku  w  godz. od 9:00 do 15:00. Na nr tel. : 913872860 wew. 40  w celu ustalenia indywidulanego terminu wymiany wodomierza.

Załączone pliki:

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. remontuje i modernizuje kanalizację sanitarną w Mrzeżynie

Kolejna bardzo ważna inwestycja ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, trzebiatowskie wodociągi, kierowane przez Prezesa Grzegorza Jelonka, pozyskują kolejne środki unijne i realizują  inwestycje oraz  remonty w infrastrukturze wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebiatów

W dniu 21 grudnia 2020r. Prezes Zarządu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Grzegorz Jelonek –  podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą „Remont i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie”. Generalnym wykonawcą prac, wyłonionym w postępowaniu przetargowym spośród pięciu złożonych ofert,  został firma DOMAR- Kazimierz Domaracki z m. Tatów gm.  Biesiekierz. Koszt realizacji zadania wyniesie 2 650 000,00 zł. Projekt obejmuje remont kapitalny kolektora ciśnieniowego rurociągu kanalizacji sanitarnej na odcinku 4,1 km, w tym wykonanie przecisku sterowanego pod Starą Rega  (obecnie rurociąg ciśnieniowy jest poprowadzony nad rzeką- co stwarza określone trudności i niedogodności nie tylko dla jego eksploatacji), budowę dodatkowych studni rewizyjnych na trasie rurociągu i remont 10 istniejących studni, a także wymianę dwóch wysokowydajnych pomp w centralnej przepompowniami ścieków w Mrzeżynie. Zakończenie zadania planowane jest do końca października 2021r.

Istniejący ciśnieniowy kolektor sanitarny Mrzeżyno – Trzebiatów jest w chwili obecnej jedyną istniejącą drogą i możliwością odprowadzania ścieków z obszaru Rogowo-Mrzeżyno do Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie. Funkcjonujące od blisko 30 lat rurociąg, jak i wysokiej wydajności pompy tłoczące ścieki z Mrzeżyna do Trzebiatowa – w sposób naturalny, przez lata zużywały się i obecnie są już zdekapitalizowane w znaczącym stopniu, w związku z tym ryzyko wystąpienia ich awarii znacznie wzrosło. W ostatnich dwóch latach mieliśmy jedną poważną awarię i kilka mniejszych rozszczelnień tego rurociągu i awarii pomp. Dlatego też, dla zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego przed skutkami ewentualnej awarii związanej z przesyłem ścieków, infrastruktura ta  wymaga kapitalnego remontu i wymiany. Remont kapitalny rurociągu wykonany zostanie na najbardziej trudnym i newralgicznym jego odcinku (bagna i torfy), a wykonana w jego ramach wymiana pomp w centralnej przepompowni w Mrzeżynie na nowe – pozwolą w spokoju doczekać do realizacji planowanej w nowej perspektywie finansowej UE inwestycji „Budowy II nitki kolektora ciśnieniowego”, który nie tylko zwiększy wydajność odprowadzania ścieków, ale i odciąży starą nitkę i zwiększy bezpieczeństwo przesyłu ścieków.

Trzeba również podkreślić, że nie bez znaczenia jest fakt, iż ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. (po raz kolejny) uzyskał na realizacje tego zadania dofinansowanie w kwocie 2 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na co podpisana została umowa pomiędzy NFOŚiGW a ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  jeszcze w czerwcu br. To kolejna, duża i bardzo ważna inwestycja kierowanej przez Prezesa Grzegorz Jelonka spółki realizowana z dofinansowaniem z funduszy UE, która nie tylko zapewni bezpieczeństwo przesyłu ścieków i poprawi bezpieczeństwo ekologiczne, ale również zapewni dalszy rozwój gminy Trzebiatów w pasie nadmorskim Mrzeżyno-Rogowo.

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

Fot. Przepompownia główna w Mrzeżynie. Tu będą wymienione na nowe wysokowydajne pompy tłoczące ścieki z Mrzeżyna do OS w TrzebiatowieFot. Obecne przejście napowietrzne rurociągu w Mrzeżynie. Zostanie ono przebudowane i poprowadzone pod dnem Starej Regi, co w przyszłości ułatwi nie tylko eksploatację rurociągu, ale nie będzie przeszkadzało w ruchu np. żaglówek po Starej Redze.

Biuletyn Informacji Publicznej