Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Hydranty

Zaktualizowana mapa hydrantów zewnętrznych

Sprawdź

Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że  od 19 września 2020r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz nowe wzory wniosków o wydanie zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Trzebiatów, Odbiorcy wody,

19 września 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci (do ustawy dodany został art. 19a, zmieniony zaś został art. 29 u.z.z.w. dotyczący kar). Zmiany są skutkiem uchwalenia ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (dalej zwanej nowelizacją albo ustawą nowelizującą). Zmiany do u.z.z.w. zawarte są w art. 7 ustawy nowelizującej.

W związku z powyższym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, iż:

  1. do wszystkich wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożonych do dnia 19 września 2020 r. będą stosowane reguły dotychczasowe;
  2. do wszystkich wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożonych po dniu 19 września 2020 r. stosowane będą już zasady wynikające z dodanego w tej dacie do u.z.z.w. art. 19a, z pominięciem ewentualnych sprzecznych z ustawą postanowień obowiązującego obecnie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiatów;
  3. ewentualne sprzeczne z ustawą postanowienia obecnie obowiązującego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sprzeczność taką rada gminy ma obowiązek usunąć w terminie 12 miesięcy od daty wejścia ustawy czyli do 19 września 2021 r.

Nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan oraz nowe wzory wniosków o wydanie zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej znajdują się w zakładce „Druki do pobrania”

Z Poważaniem

Grzegorz Jelonek

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.

Załączone pliki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim zaprasza do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim, na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz badania wydajności hydrantów zewnętrznych należących do ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w  latach 2020-2022 ”

Biuletyn Informacji Publicznej