Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Jak otrzymać warunki techniczne przyłącza

Jak otrzymać warunki techniczne przyłącza

Miejsce załatwiania sprawy:

Dyrektor d/s technicznych- Aleksander Bernad
pok. nr 10, I piętro
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7,
72-320 Trzebiatów
tel. fax (0-91) 38 72 456;
e-mail: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dn. 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
Obowiązujące Polskie Normy,
– Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (DZ. U. Nr 115, poz. 1229),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18 grudnia 1996r (Dz. U. Nr 151),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 maja 1999r (Dz. U. Nr 50, poz. 501),
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
– Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiatów zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/409/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 23 lutego 2006r.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na podstawie warunków technicznych przyłącza (WTP) wydawanych przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza (pobierz),
– 2 egzemplarze mapy geodezyjnej w skali 1:500 obejmująca kolektory wodociągowe i kanalizacyjne,
– decyzja o warunkach zabudowy.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

14 dni od daty złożenia wniosku.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż do 30 dni.
Warunkiem zachowania terminu jest dołączenie do wniosku w/w dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

Opracowana dokumentacja techniczna będzie do odebrania w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. I piętro pokój nr 8.

Sporządził:

Aleksander Bernad

Zatwierdził:

Grzegorz Jelonek