Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Jak załatwić sprawę: procedury dot. załatwiania reklamacji

Jak załatwić sprawę: procedury dot. załatwiania reklamacji

Procedura dotycząca sposobu załatwiania reklamacji

Reklamacje

  • Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.
  • Reklamacje, wyłącznie w formie pisemnej, można złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
  • Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze.
  • Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
  • W wypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
  • Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.

Zgłaszanie reklamacji:

  1. zgłoszenie błędów w fakturowaniu za wodę i ścieki
  2. zgłoszenie dostawy wody o pogorszonej jakości
  3. zgłaszanie reklamacji w zakresie wykonanych przez PWIK usług pozostałych
  4. ekspertyza wodomierza

Uwaga: obowiązek utrzymywania w sprawności technicznej przyłącza wodociągowego, urządzeń wod-kan należących do odbiorcy usług oraz wewnętrznej instalacji wod-kan spoczywa na odbiorcy usług, w związku z czym reklamacje składane z tytułu ich uszkodzenia i związane z tym odliczenia od ilości odprowadzonych ścieków rozpatrywane są w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takich awarii oraz ich udokumentowaniu przez pracowników ZWiK przed jej naprawą.Przyjazd pracowników ZWiK w celu udokumentowania awarii na wewnętrznych sieciach wod – kan na żądanie odbiorcy jest odpłatny!