Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Jak załatwić sprawę: zgłaszania awarii lub szkody

Jak załatwić sprawę: zgłaszania awarii lub szkody

Awaria przyłącza lub sieci wod.-kan.

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym bądź kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie do Wydziału Sieci Wod.-Kan. Spółki:

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – dyżur całodobowy
tel. 91 3872 860 lub kom. 695995412

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 bezpośrednio do Biura Obsługo Klienta.
tel. centrala : 91 3872 860 ; fax: 91 38 72 456

osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: tel. centrala : 91 3872 860 ; fax: 91 38 72 456

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz jeśli dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.

Uszkodzenie wodomierza głównego

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta Spółki:

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta
tel. centrala : 91 3872 860 ; fax: 91 38 72 456
osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: bok@zwiktrzebiatow.pl

Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

  • na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,
  • wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,
  • właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

Należy również potwierdzić podpisem na poleceniu monterskim wykonanie prac.

Uwaga! Spółka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie. Spółka może wymienić wodomierz (podlicznik) w lokalu w ramach odpłatnej usługi.

Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Niesprawny zawór lub wyciek wody w otoczeniu wodomierza głównego

Jeżeli przyłącze wodociągowe przekazane zostało Spółce do eksploatacji, to w ramach zawartej umowy Spółka wymienia niesprawne zawory, złączki, usuwa wycieki itp. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy Odbiorcy, to Odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.

W przypadku uszkodzenia armatury w otoczeniu wodomierza głównego bądź wycieku prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta Spółki:

w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta
tel. centrala : 91 3872 860 ; fax: 91 38 72 456
osobiście lub pocztą elektroniczną – e-mail: bok@zwiktrzebiatow.pl

Uwaga! Nie wolno bez zgody Spółki samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomby na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.

Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Zgłoszenie szkody

W przypadku zauważenia szkody spowodowanej działalnością Spółki należy niezwłocznie zgłosić roszczenia na piśmie na adres Spółki. W zgłoszeniu należy opisać okoliczności powstania szkody, czas wystąpienia, oraz wyszczególnić mienie, które uległo uszkodzeniu (zniszczeniu) wraz z oszacowaną wartością.

Spółka po zbadaniu zdarzenia skieruje do zgłaszającego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, upoważnionej przez Spółkę, która zajmie się procedurą odszkodowawczą.

Prosimy o zabezpieczenie własnego mienia przed powiększeniem zniszczeń oraz udostępnienie do oględzin i oceny!

Uwaga: W pomieszczeniu wodomierzowym lub w wydzielonej części pomieszczenia, gdzie zamontowany jest wodomierz główny, nie należy umieszczać bądź przechowywać jakichkolwiek przedmiotów, materiałów itp.