Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Jak zawrzeć umowę w zakresie zaopatrywania w wodę i/lub odprowadzania ścieków

Jak zawrzeć umowę w zakresie zaopatrywania w wodę i/lub odprowadzania ścieków

  • Miejsce załatwiania sprawy:

Specjalista ds. sprzedaży Katarzyna Butkiewicz
Pok. nr 2, parter

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o.,
Chełm Gryficki 7,
72-320 Trzebiatów
tel. fax (91) 38 72 456;
e-mail: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl
godz. pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

  • Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),
– Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzebiatów zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/409/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 23 lutego 2006r.

  • Sposób załatwienia sprawy:

Umowę zawiera się w oparciu o warunki techniczne przyłączenia, wykonanie robot budowlanych instalacyjnych przez uprawnionego wykonawcę, protokół odbioru technicznego przyłącza sporządzony z udziałem przedstawiciela ZWiK Trzebiatów sp. z o.o.

  • Wymagane dokumenty:

– protokół odbioru przyłącza,
– mapa geodezyjna powykonawcza,
– protokół zamontowania wodomierza,
– akt notarialny.

  • Opłaty:

Nie pobiera się.

  • Termin załatwienia sprawy:

14 dni

  • Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

  • Informacje dodatkowe:

O rezygnacji z dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków odbiorca powinien powiadomić ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. na odpowiednim druku dostępnem na stronie: przejdź do strony.

Sporządził:

Aleksander Bernad

Zatwierdził:

Grzegorz Jelonek