Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o.

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o.
z siedzibą w Chełmie Gryfickim
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółki

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych – preferowane ukończone studia techniczne, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane doświadczenie w spółkach komunalnych,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – preferowane doświadczenie w spółkach komunalnych,
 4. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. być niekaranym/ą,
 6. posiadać znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu pracy, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska, doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w tym w szczególności środków z programów UE,
 7. spełnia inne niż wymienione w lit. a-f wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym spółkach komunalnych.

Do pisemnego zgłoszenie należy załączyć:

 1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
 3. odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów (np. wypisów z odpowiednich rejestrów) potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 lit. b) i c);
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o niekaralności;
 5. oświadczenie o tym, że w dniu wyboru kandydat nie będzie podlegał ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka komunalnych;
 1. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ..Trzebiatów” sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim.
 3. Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:

72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7, sekretariat,

w terminie do 15 stycznia 2021 r., do godz. 15.00.

W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby Spółki.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, niepodpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem

„Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Trzebiatów” sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim”.

Informacje dodatkowe:

 1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu podlegają odrzuceniu.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
 4. Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.
 5. Osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny, w terminie 14 dni od dnia wyboru, pod rygorem unieważnienia wyboru.
Rada Nadzorcza
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
„Trzebiatów” sp. z o.o.

Regulamin-Konkursu

Ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031