Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Ogólne warunki montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody

Ogólne warunki montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody

 1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług, w następujących przypadkach:
  1. zużywania wody do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, jako surowca nie tworzącego ścieków,
  2. gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody,
  3. gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych.
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1. zostanie uwzględniony jeżeli:
  1. dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane w dokumentacji projektowej przez odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia z powrotem do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa,
  2. oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z aktualną normą dotyczącą projektowania instalacji wodociągowej.
 3. Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody może być instalowany jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej, tuż za wodomierzem głównym.
 4. Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dodatkowego montowanego jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej, muszą zostać uzgodnione z zakładem wodociągów i kanalizacji oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
  W tym celu osoba ubiegająca się o montaż dodatkowego wodomierza lub o wykonanie dodatkowego przyłącza ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych (lub informacji technicznej w przypadku montażu dodatkowego wodomierza bez potrzeby budowy dodatkowego przyłącza) do ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.
 5. Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług w sprawie odliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody, w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, zakład wodociągów i kanalizacji wydaje informację techniczną lub warunki techniczne przyłączenia do sieci. Realizacja wydanych warunków technicznych będzie warunkiem odbioru technicznego dokonywanego przez zakład i podpisania umowy na rozliczanie bezpowrotnie zużytej wody.
 6. W celu uzyskania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci i montażu dodatkowych wodomierzy osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci opracowuje dokumentację projektową przyłączy wodociągowych i/lub przyłączy kanalizacyjnych z uwzględnieniem montażu dodatkowych wodomierzy, a odbiorca usług opracowuje uproszczoną dokumentację projektową montażu dodatkowych wodomierzy.
 7. W przypadku budynków mieszkalnych uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków jest możliwe po przedstawieniu przez odbiorcę usług dokumentacji powykonawczej do montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej.
 8. Po wykonaniu instalacji wodociągowej, zabudowy zestawu wodomierzowego i po montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, zakład wodociągów i kanalizacji dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności wykonania z zaopiniowaną dokumentacją projektową lub dokumentacją powykonawczą.
 9. Dodatkowy wodomierz instalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej stanowi własność odbiorcy usług.
 10. Instalacja, eksploatacja, wymiana, legalizacja dla dodatkowych wodomierzy instalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej- należą do odbiorcy usług.
 11. Zakład wodociągów i kanalizacji zakłada plomby na zestawie wodomierzowym wodomierza dodatkowego.
 12. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodomierza dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług.
 13. Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje zakład wodociągów i kanalizacji w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.
 14. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości odprowadzonych ścieków.
 15. Za rozliczenia wskazań dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, zakład wodociągów i kanalizacji pobiera opłaty.