Previous slide
Next slide

Jesteś tutaj - Warunki montażu dodatkowego wodomierza odliczającego (na podlewanie ogrodu)

Warunki montażu dodatkowego wodomierza odliczającego (na podlewanie ogrodu)

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza.

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza odliczającego (na podlewanie ogrodu):

 1. Należy przedłożyć do zaakceptowania w ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. uproszczoną dokumentację dotyczącą montażu wodomierza odliczającego zawierającą:
  1. dane odbiorcy usług wraz z lokalizacją nieruchomości na mapie sytuacyjno-wysokościowej,
  2. charakterystykę poboru wody i udokumentowanie jej bezpowrotnego zużycia (powierzchnię terenów zielonych),
  3. rysunek instalacji wod.-kan. obiektu z zaznaczonym miejscem montażu wodomierza na podlewanie ogródka,
  4. niniejsze warunki.
 2. Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.
 3. Wodomierz odliczający musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar oraz odnawianą cechę legalizacji (dla wodomierzy do wody zimnej o minimalnym strumieniu objętości qp<10 m3/h – co 61 miesięcy).
 4. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza.
 5. Dla dodatkowych wodomierzy odliczających wymagane jest stosowanie prostych odcinków o średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości:
  1. 6 x DN – przed wodomierzem
  2. 3 x DN – za wodomierzem
 6. Wodomierz powinien być wbudowany, tak aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,8 m nad posadzką, w takiej pozycji aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
 7. Za wodomierzem dodatkowym należy zastosować, zgodnie z obowiązującymi normami, zawór zwrotny antyskażeniowy.
 8. Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. dokumentacji dotyczącej lokalizacji wodomierza.
 9. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie dla ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. po podpisaniu odrębnej umowy na wykonanie usługi.
 10. Fakt zamontowaniu wodomierza należy zgłosić do ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.
 11. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
 12. Odliczenie za ścieki wg wskazań dodatkowego wodomierza będzie możliwe w okresie wegetacji roślin, tj. od 15.04. do 15.09. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. (Dz. U. 02.8.70.). Termin ten w wypadkach szczególnych podlega negocjacjom w trakcie zawierania umowy .
 13. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie dodatkowej.

Niniejsze warunki pozostają ważne przez okres dwóch lat i należy je złączyć do przedkładanej dokumentacji.

Uwaga!
Powyższe warunki są warunkami ogólnymi do montażu wodomierza, nie odnoszącymi się do wszystkich nieruchomości ze względu na występujące różnice w rozmieszczeniu elementów sieci wodociągowej na poszczególnych posesjach. W celu uzyskania warunków technicznych dla poszczególnych nieruchomości konieczne jest złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza. Warunki takie są wydawane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty złożenia w siedzibie spółki, a ich realizacja jest podstawą do odbioru technicznego wykonanego montażu wodomierza lub budowy dodatkowego przyłączą. W wypadku nie zrealizowania budowy przyłącza lub montażu wodomierza zgodnie z zaleceniami zawartymi w warunkach technicznych odbiór techniczny, a tym samym podpisanie umowy nie będzie realizowane przez spółkę.

Z uwagi na koszty związane z zakupem oraz zamontowaniem wodomierza odliczającego i zaworu antyskażeniowego, konieczność okresowej legalizacji (co 5 lat) wodomierza oraz opłaty abonamentowej za odczyt i fakturowanie- prosimy o przeanalizowanie opłacalności przedsięwzięcia przez porównanie koniecznych kosztów w stosunku do zysków z tytułu nie naliczania za ścieki ilości wody zużytej na podlewanie ogrodu.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Dyrektorem ds. Technicznych Aleksandrem Bernad tel. 091 38 72456