Komunikaty

INFORMACJA

IFORMACJA

dla odbiorców usług asenizacyjnych

            W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy Trzebiatów dotyczących możliwości podpisywania umów na wspólny transport nieczystości ciekłych z różnych posesji w tej samej miejscowości informujemy, iż Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców usług od dnia 1 października 2017 roku wprowadza możliwość podpisywania takich umów.

Na łączenie takiej usługi musza wyrazić zgodę obie wszystkie zainteresowane strony (dla których usługa transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej będzie wspólna. Taka usługa oznacza nie tylko korzyści ze wspólnej opłaty za transport nieczystości, ale również pewne ograniczenia dla właścicieli nieruchomości, którzy podpiszą taka umowę.  W przypadku łączenia usługi, mówimy tylko i wyłącznie o łączeniu usługi transportu nieczystości. Usługa opróżnienia szamba za każdym razem, u każdego z odbiorców będzie oddzielną usługą, liczoną odrębnie ponieważ mają oddzielne zbiorniki. Przy łączeniu wywozu szamb, niejednokrotnie, aby było to możliwe to odbiorca „X” będzie musiał czekać, aż odbiorca „Y”, z którym podpisze umowę na wspólny wywóz, będzie miał pełne szambo. Jeśli nie będzie chciał czekać (bo np. zalewa mu piwnice)  będzie zmuszony sam zapłacić za taki transport.  Również w wypadku stwierdzenia przekroczeń ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych odbieranych jednym transportem obaj odbiorcy usług będą obciążani solidarnie opłata dodatkową, gdyż nie przewidujemy pobierania prób nieczystości ciekłych do badań bezpośrednio na terenie nieruchomości.

Zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. celem podpisania umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie od Pana Pawła Jakubaszko tel. 91 38 72 860 wew. 31 , w godz. 7-15 ( w dni powszednie)

Załączone pliki:

Komunikat

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dn. 13.09.1996r., poz. 622 z późn. zm.)

Informuje

że od dnia 01 września 2017 zaprzestaje świadczenia usług opróżniania i transportu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, świadczonych do tej pory na zgłoszenie telefoniczne właścicieli nieruchomości, którzy nie mają podpisanej ze ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. umów na korzystania z takich usług.

Załączone pliki:

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

z dnia 30 czerwca 2017

dla odbiorców wody zaopatrywanych z sieci wodociągowej Darżewo – Lewice.

Załączone pliki:

Komunikat

Komunikat

z dnia 27.03.2017

dla odbiorców wody z zaopatrywanych ze stacji wodociągowej w Mrzeżynie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje mieszkańców Mrzeżyna i Rogowa o mogącym czasowo występować pogorszeniu jakości organoleptycznej wody w zakresie mętności.

 

Załączone pliki:

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2017 Prezesa Zarządu, informujemy iż Zakład

Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. od dnia 1 marca 2017r. ( środa )

do odwołania zakład będzie czynny od godz. 700 do 1500.

Załączone pliki:

Komunikat i zakłóceniach w dostawie wody!

Trzebiatów dn.03.01.2017r.

 KOMUNIKAT  

        Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o, Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów informuje, że w związku z realizacją remontu sieci wodociągowej w ulicach: Leśna, Sportowa i Przyłaczna w okresie od 03 do 16 stycznia 2017r. mogą występować krótkotrwałe spadki ciśnienia i przerwy w dostawie wody na terenie miasta Trzebiatowa. Za utrudnienia przepraszamy.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne niedogodności i utrudnienia.

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz Jelonek

Załączone pliki:

Informacja ws. godzin pracy

INFORMACJA

 

W okresie obowiązywania czasu zimowego tj. od dnia 31-10-2016r.(poniedziałek)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.  będzie czynny

od godziny 7 30 do godziny 15  30 .

Przerwa w dostawach wody

                                                                                                                              Chełm Gryficki, dnia 2016-10-26

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Spółka z o.o, Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, niniejszym informuje że w dniu 2 listopada 2016 roku w godz. od  9.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawach wody dla mieszkańców m. Gołańcz Pomorska, Gołańcz Pomorska Osiedle, Gosław, Siemidarżno.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana będzie pracami remontowymi sieci energetycznej.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o przedłużeniu taryfy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

 z siedzibą w Chełmie Gryfickim 7, 72 – 320 Trzebiatów

 

ogłasza

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXV/239/16 z dnia 29.09.2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów – Przedłuża się do dnia 31 października 2017roku czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów zatwierdzonej uchwałą nr XII/101/15 Rady Miejskiej Trzebiatowa z dnia 24 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów.

Przypominamy że przedłużone taryfy wynoszą odpowiednio:

 

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy odbiorcy Cena za m2 powierzchni zł/m2/rok 2,28 2,46

 

 

Powyższa taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług zrzucających ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych  do zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej eksploatowanych przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

W/w taryfa obowiązuje do dnia 31 października 2017r.

 

Do ceny określonej w kolumnie 5  doliczono  podatek VAT w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p. zm.). Obecnie stawka podatku od towarów i usług, których dotyczy taryfa, wynosi 8%.

 

 

Prezes Zarządu

 

Grzegorz JELONEK

 

Załączone pliki:

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 23 września br. w siedzibie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie – reprezentowanym przez Prezesa zarządu Pana Kazimierza Kujdę a ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Pana Grzegorza Jelonka podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej dla ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w ramach działania 2.3.”Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Tytuł operacji: „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

            Całkowita wartość projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” wynosi 19 659 948,75 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 10 129 527,09 zł.

Ponadto Projekt jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i środków własnych.

            Planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” polegać będzie na przebudowie i modernizację mechaniczno-biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów przy drodze wojewódzkiej Trzebiatów – Dziwnówek, w odległości ok. 1,5 km od granicy Trzebiatowa, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru gminy Trzebiatów. Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością zwiększenia przepustowości obiektu zarówno w zakresie dopływających ścieków, jak i wytwarzanych w procesie oczyszczania osadów ściekowych. Celem równoległym i nie mniej istotnym jest wyeliminowanie uciążliwości obiektu dla otoczenia, czego powodem jest także niewystarczające zaawansowanie zastosowanych rozwiązań technicznych. Wymagają one modernizacji oraz uzupełnienia o nowe obiekty funkcjonalne. Stopień zużycia urządzeń i obiektów kubaturowych kwalifikuje oczyszczalnię do gruntownej przebudowy. Nowoczesne techniki i technologie oczyszczania pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę oczyszczalni i na czynnym obiekcie dokonać stosownych zmian.Czytaj dalej…