Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

 

 

Hydranty przeciwpożarowe są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi i obiektów mieszkalnych, wykorzystywane są do poboru wody, do gaszenia pożarów, zaopatrzenia wodnego pojazdów straży i powinny być użytkowane do celów przeciwpożarowych lub za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Niestety, w ostatnich dniach od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania i oprysków upraw, a także w związku z długotrwałym brakiem opadów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., odnotowuje wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, sytuacja ta dotyczy szczególnie miejscowości wiejskich w naszej gminie. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody.

Na nielegalnym poborze najbardziej tracą uczciwi odbiorcy naszych usług, a kradzież wody z hydrantów jest dla nich bardzo uciążliwa. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. W efekcie niskie ciśnienie w sieci wodociągowej może powodować uszkodzenie kosztownych urządzeń będących w posiadaniu naszych klientów np. piece centralnego ogrzewania.

Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klientów mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zaznaczamy również, że zniszczony (otwarty/cieknący) hydrant może stać się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

W trosce o klientów ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w sposób stanowczy stara się powstrzymać nielegalny proceder poboru wody. Oprócz rutynowych prac nasza Spółka prowadzi działania zapobiegawcze i kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody. Wszystkie działania Spółki zostały uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną i nie powodują utrudnień w poborze wody w przypadku gaszenia pożaru. Podjęte przez spółkę działania przestawiono poniżej:

  • Pracownicy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. kontrolują miejsca potencjalnych kradzieży. Namierzyli już kilka hydrantów, z których prawdopodobnie kradziono wodę. Dotychczas nikt nie został przyłapany na kradzieży, jednak odbyto kilka rozmów ostrzegawczych. Nasi pracownicy sprawdzają również sygnały od mieszkańców wykonując tzw. kontrole interwencyjne.
  • W celu kontroli stanu technicznego hydranty poddawane są co rocznie zabiegom konserwacyjnym i naprawczym z jednoczesnym przeglądem stanu technicznego – zgodnie z rocznym harmonogramem. Wszystkie niesprawne urządzenia są naprawiane i konserwowane, w kolejności uzależnionej od stopnia ich ważności dla straży pożarnej oraz możliwości Spółki. Zaplanowane przeglądy stanu technicznego umożliwiają również stwierdzenie czy w danym miejscu dochodziło do nielegalnego poboru wody.
  • Na hydrantach montowane są zabezpieczenia przed kradzieżą wody, uniemożliwiające pobór wody przez osoby do tego nieuprawnione. Jedynie pracownicy spółki i straż pożarna ma możliwość zdejmowania zabezpieczeń. Zabezpieczenia hydrantowe posiadają zamontowane plomby, które stanowią formę weryfikacji nienaruszalności zabezpieczeń.
  • Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) spółka musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty związane z działaniami zwalczającymi nielegalne korzystanie z usług, a także koszty produkcji kradzionej wody. Wszelkie straty wynikłe z kradzieży muszą być uwzględniane podczas kalkulowania ceny wody, więc właściwie za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni. Gdyby przypadki nielegalnego poboru nie występowały, wszyscy klienci korzystaliby z niższych cen.
  • By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzieży wody z hydrantu i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer  tel. ZWiK 91 38 72 860 (czynny całą dobę) lub zgłaszanie takich przypadków bezpośrednio na Policję tel. 997 lub 112. Tylko eliminując proceder kradzieży wody z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.
  • Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł. Za nielegalne korzystanie wody z hydrantu Spółka wszczynać będzie postępowania karne.
  • Pragniemy również podziękować za wszystkie zgłoszenia o kradzieżach wody, nawet te nocne. Świadomość wśród naszego społeczeństwa stale rośnie, a uczciwi odbiorcy naszych usług wiedzą, że nielegalne działania innych, odbijają się nie tylko na świadczonych przez nas usługach, lecz również na cenach.

 

 

Poprawa jakości wody w Mrzeżynie i Rogowie

Poprawa jakości wody w Mrzeżynie i Rogowie

Uruchomiono halę filtrów wody na stacji  uzdatniania wody w Mrzeżynie.

 

 

 

Miło nam poinformować Mieszkańców Mrzeżyna i Rogowa, że w ubiegłym tygodniu w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrzeżynie”, realizowanej przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ze wsparciem finansowym z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uruchomiono halę filtrów. Woda ze studni na ujęciu Mrzeżyno, podawana do sieci wodociągowej jest oczyszczana w nowo wybudowanych i uruchomionych filtrach.

W wyniku czego znacznej i mamy nadzieję, że zauważalnej poprawie uległa jakości wody dostarczanej dla mieszkańców Mrzeżyna i Rogowa – szczególnie w zakresie parametrów barwy, mętności i zawartości żelaza. Przeprowadzone przez akredytowane laboratorium badania wody wskazują, że wyeliminowane zostały występujące okresowo przekroczenia barwy, mętności i żelaza w wodzie w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Mamy nadzieję, że mieszkańcy także już zauważyli poprawę jakości wody w swoich kranach.

Na stacji uzdatniania trwają jeszcze końcowe prace związane z realizacją projektu, dotyczące przede wszystkim zagospodarowania terenu stacji. Całkowite zakończenie prac oraz zakończenie projektu planowane jest do końca sierpnia 2018r.

Po, będącej obecnie w fazie realizacji, rozbudowie i modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie jest to kolejna duża inwestycja ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  realizowana w naszej gminie oraz w powiecie gryfickim z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Prezes zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

Grzegorz Jelonek

Aktualny cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych

Szanowni Państwo!

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie nowych cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków, z dniem 2 lipca 2018r.   ulegają zmianie opłaty za oczyszczenia nieczystości ciekłych dostarczanych z terenu gminy Trzebiatów do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim pojazdami asenizacyjnymi przez przewoźników posiadających zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych. Aktualny cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych pojazdami asenizacyjnymi ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. publikujemy poniżej w załączniku.

 

 

Załączone pliki:

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Decyzją nr SZ.RET. 070.4.104.2018 MB.RN. z dnia 14 czerwca 2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Gryfickim o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie gminy Trzebiatów na okres trzech lat, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Gryfickim. Taryfy obowiązywać będą od 2 lipca 2018 r.

Decyzja o zatwierdzeniu taryf.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-sz-ret-070-4-104-2018-mb-rn.html

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie Od 1 do 12 miesiąca Od 13 do 24 miesiąca Od 25 do 36 miesiąca
1 2 3 4 5 6
1. Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej z okresem rozliczeniowym wynoszącym 2 miesiące (odbiorca dodatkowo odprowadza ścieki) cena za m3  zł/m3

 

stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorca/

okres rozliczeniowy

3,46 netto

3,74 brutto

 

13,52 netto

14,60 brutto

 

3,48 netto

3,76 brutto

 

13,81 netto

14,91 brutto

3,55 netto

3,83 brutto

 

14,10 netto

15,23 brutto

2. Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej z okresem rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc (odbiorca dodatkowo odprowadza ścieki) cena za m3 zł/m3

 

stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorca/

okres rozliczeniowy

3,46 netto

3,74 brutto

 

13,52 netto

14,60 brutto

 

3,48 netto

3,76 brutto

 

13,81 netto

14,91 brutto

3,55 netto

3,83 brutto

 

14,10 netto

15,23 brutto

3. Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej z okresem rozliczeniowym wynoszącym 2 miesiąc (odbiorca tylko pobiera wodę) cena za m3 zł/m3

 

stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorca/

okres rozliczeniowy

3,46 netto

3,74 brutto

 

13,52 netto

14,60 brutto

 

3,48 netto

3,76 brutto

 

13,81 netto

14,91 brutto

3,55 netto

3,83 brutto

 

14,10 netto

15,23 brutto

stawka podatku od towarów i usług wynosi 8 %.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Od 1 do 12 miesiąca Od 13 do 24 miesiąca Od 25 do 36 miesiąca
1 2 3 4 5 6
1. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków  ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego z okresem rozliczeniowym wynoszącym 2 miesiące (odbiorca pobiera wodę) cena za m3 zł/m3

 

 

6,45 netto

6,97 brutto

 

 

6,69 netto

7,23 brutto

 

 

6,74 netto

7,28 brutto

 

 

2. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego z okresem rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc

(odbiorca pobiera wodę)

cena za m3 zł/m3

 

 

6,45 netto

6,97 brutto

 

 

6,69 netto

7,23 brutto

 

 

6,74 netto

7,28 brutto

 

 

stawka podatku od towarów i usług wynosi 8 %.

 


Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

 Biuletyn informacji publicznej

bip_logo_pomn1_grad