Centrum Interesanta

Jakość Wody

Sprawdź jakość wody na naszych Stacjach Uzdatniania Wody

Sprawdź

Ceny usług

Sprawdź aktualne ceny świadczonych przez nas usług

Sprwadź

Stan Licznika

Prześlij Nam stan swojego licznika bez wychodzenia z domu

Prześlij

Biuro Obsługi Klienta

Masz problemy? Wystąpiła usterka lub szukasz informacji?

Zasięgnij informacji

Najnowsze Ogłoszenia i Informacje

Drugie zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim zaprasza ponownie do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim, na wykonanie zadania pn.:

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby ZWiK Trzebiatów”

Komunikat o przedłużeniu taryfy


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

 z siedzibą w Chełmie Gryfickim 7, 72 – 320 Trzebiatów

 

ogłasza

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXV/239/16 z dnia 29.09.2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów – Przedłuża się do dnia 31 października 2017roku czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów zatwierdzonej uchwałą nr XII/101/15 Rady Miejskiej Trzebiatowa z dnia 24 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów.

Przypominamy że przedłużone taryfy wynoszą odpowiednio:

 

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy odbiorcy Cena za m2 powierzchni zł/m2/rok 2,28 2,46

 

 

Powyższa taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług zrzucających ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych  do zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej eksploatowanych przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

W/w taryfa obowiązuje do dnia 31 października 2017r.

 

Do ceny określonej w kolumnie 5  doliczono  podatek VAT w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p. zm.). Obecnie stawka podatku od towarów i usług, których dotyczy taryfa, wynosi 8%.

 

 

Prezes Zarządu

 

Grzegorz JELONEK

Załączone pliki:

Zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim zaprasza do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy towarów, usługi i roboty budowlane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim, na wykonanie zadania pn.:

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby ZWiK Trzebiatów”

 

Ogłoszenie o przedłużeniu taryfy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

 z siedzibą w Chełmie Gryfickim 7, 72 – 320 Trzebiatów

 

ogłasza

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XXV/239/16 z dnia 29.09.2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów – Przedłuża się do dnia 31 października 2017roku czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów zatwierdzonej uchwałą nr XII/101/15 Rady Miejskiej Trzebiatowa z dnia 24 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Trzebiatów.

Przypominamy że przedłużone taryfy wynoszą odpowiednio:

 

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4 5 6
1. Wszyscy odbiorcy Cena za m2 powierzchni zł/m2/rok 2,28 2,46

 

 

Powyższa taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług zrzucających ścieki pochodzące z wód opadowych i roztopowych  do zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej eksploatowanych przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

 

W/w taryfa obowiązuje do dnia 31 października 2017r.

 

Do ceny określonej w kolumnie 5  doliczono  podatek VAT w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p. zm.). Obecnie stawka podatku od towarów i usług, których dotyczy taryfa, wynosi 8%.

 

 

Prezes Zarządu

 

Grzegorz JELONEK

 

Załączone pliki:

sklad-jrp

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 23 września br. w siedzibie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie – reprezentowanym przez Prezesa zarządu Pana Kazimierza Kujdę a ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Pana Grzegorza Jelonka podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej dla ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w ramach działania 2.3.”Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Tytuł operacji: „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”.

            Całkowita wartość projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” wynosi 19 659 948,75 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 10 129 527,09 zł.

Ponadto Projekt jest realizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i środków własnych.

            Planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” polegać będzie na przebudowie i modernizację mechaniczno-biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Chełmie Gryfickim, gm. Trzebiatów przy drodze wojewódzkiej Trzebiatów – Dziwnówek, w odległości ok. 1,5 km od granicy Trzebiatowa, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru gminy Trzebiatów. Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością zwiększenia przepustowości obiektu zarówno w zakresie dopływających ścieków, jak i wytwarzanych w procesie oczyszczania osadów ściekowych. Celem równoległym i nie mniej istotnym jest wyeliminowanie uciążliwości obiektu dla otoczenia, czego powodem jest także niewystarczające zaawansowanie zastosowanych rozwiązań technicznych. Wymagają one modernizacji oraz uzupełnienia o nowe obiekty funkcjonalne. Stopień zużycia urządzeń i obiektów kubaturowych kwalifikuje oczyszczalnię do gruntownej przebudowy. Nowoczesne techniki i technologie oczyszczania pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę oczyszczalni i na czynnym obiekcie dokonać stosownych zmian.Czytaj dalej…


Wirtualne Biuro Obsługi Klienta

 Biuletyn informacji publicznej

bip_logo_pomn1_grad