Previous slide
Next slide

JESTEŚ TUTAJ - Poszukiwany kandydat na stanowisko Inspektor do spraw ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji

Poszukiwany kandydat na stanowisko Inspektor do spraw ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji

OGŁOSZENIE

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektor do spraw ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7,72-320 Trzebiatów

Teren gminy Trzebiatów

Zakres zadań i obowiązków Inspektora ds. ochrony środowiska i jakości wody:

 1. prowadzenie zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez wykonywanie analiz i sprawozdań oraz opracowań dla Instytucji takich jak : Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Instytucje samorządowe, Urząd Wojewódzki, RDOŚ, WIOŚ, WFOŚ, GUS, Referaty Ochrony Środowiska w UM w Trzebiatowie i w Starostwie Powiatowym w Gryficach oraz – związanych z działalnością zakładu;
 2. opiniowanie wpływu wprowadzania infrastruktury wod – kan na środowisko na terenie działania ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych programem Natura 2000;
 3. stała aktualizacja i weryfikacja baz danych ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska i realizacji programów środowiskowych takich jak KPOŚK;
 4. przygotowywanie materiałów do wszczęcia postępowań administracyjnych przez gminę w celu nałożenia obowiązku przymusowego przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
 5. współpraca, wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi (US i ZUT w Szczecinie, Politechnika Koszalińska), z nadleśnictwem Gryfice , Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony środowiska;
 6. prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z obsługą zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków przez spółkę;
 7. współpraca z działami technicznym i finansowym ZWiK Trzebiatów z o.o. w zakresie wykonywanych obowiązków oraz Referatem planowania i ochrony środowiska w UM w Trzebiatowie, strażą miejską i policją w zakresie nielegalnego odprowadzania ścieków, kradzieży wody i zanieczyszczania środowiska;
 8. prowadzenie (w miarę potrzeb) zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;
 9. popularyzacja ochrony środowiska przez publikacje artykułów, polemik itp. w lokalnej prasie ochrony zasobów wody pitnej poprzez oczyszczania ścieków i racjonalne zużywanie wody;
 10. wykonywanie codziennych badań ścieków surowych i oczyszczony oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 11. nadzór nad prawidłową pracą oczyszczalni ścieków i kompostowni oraz pracujących tam pracowników;
 12. realizacja bieżących zadań związanych z działalnością spółki w zakresie ochrony środowiska, nadzoru nad ujęciami wody pitnej oraz sprawozdawczością w tym zakresie;

 

Zakres obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

 1. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzana są dane osobowe,
 2. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w spółce ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ;
 3. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz  nadzorowania przestrzegania przez pracowników spółki określonych w niej zasad;
 4. prowadzenie rejestru zbioru danych przetwarzanych w spółce wraz z zastosowaniem programów do przetwarzania danych osobowych;
 5. opis struktur zbioru danych osobowych oraz przepływu informacji w spółce;
 6. nadanie uprawnień pracownikom spółki potrzebnych do przetwarzania danych;
 7. zaznajomienie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w spółce zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 8. kontrola przestrzegania w spółce instrukcji zarządzania systemem informatycznym przez pracowników spółki;
 9. zabezpieczania danych przed ich udostępnieniem, naruszeniem, utratą lub zmianą przez osoby nieupoważnione;
 10. zgłaszanie zbiorów danych do GIODO (jeśli wymagają tego przepisy prawa) i ich aktualizacja;
 11. prowadzenie wykazu budynków, pomieszczeń spółki w których są przetwarzane dane osobowe;
 12. przygotowywanie materiałów i odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące udostępniania informacji publicznej zgodnie z zasadami udostępniania i wykorzystywania informacji publicznej przez ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.
 13. prowadzenia, aktualizowania oraz umieszczania informacji na stronie internetowej spółki,
 14. zarządzanie powierzonymi mu hasłami użytkowników oraz dostępu do odpowiednich systemów informatycznych oraz stron internetowych;
 15. w sprawach związanych ze sprawowaniem funkcji ABI podlegaj bezpośrednio pod Dyrektora/Prezesa Zarządu ZWiK.

Zakres uprawnień:

 • Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;
 • Wynikający z przepisów Kodeksu Pracy.

Zakres odpowiedzialności:

 •  Kształtowanie odpowiedzialnego i otwartego wizerunku ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska;
 •  Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych oraz wyników badań do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.
 • Ochrona informatyczna infrastruktury krytycznej zakładu;
 • Opieka nad powierzonym mieniem;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

Niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe, inżynierskie lub magisterskie z zakresu ochrona środowiska lub inżynieria sanitarna;
 2. Doświadczenie: wymagane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska;
 3. Umiejętności:
  • umiejętność samodzielnego wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych wody i ścieków przy pomocy spektrofotometru i innych urządzeń oraz metod laboratoryjnych;
  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania powierzonymi mu hasłami użytkowników oraz dostępu do odpowiednich systemów informatycznych, serwerów oraz stron internetowych oraz kontroli przetwarzania danych osobowych i zabezpieczeń informacji;
  • umiejętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji oraz wykonywania sprawozdań związanych z ochroną środowiska oraz ochroną i przetwarzaniem informacji i danych osobowych;
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy w terenie, dobra orientacja na terenie gminy Trzebiatów;
 • umiejętność posługiwania się i znajomość zagadnień związanych z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 139.);
 • umiejętność posługiwania się i znajomość zagadnień związanych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z dnia 27 listopada 2015r. poz 1989.);
 • umiejętność posługiwania się i znajomość zagadnień związanych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych ( Dz.U. z dnia 25 lutego 2015r. poz 257);
 • znajomość zagadnień związanych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r.w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002 r.)
 • znajomość zagadnień związanych z ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z dnia 30 grudnia 2015r. poz  2295)
 • znajomość zagadnień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz 250 z dnia 3 luty 2016r. )
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz.U.z dnia 8 stycznia 2013r. poz 21 z późn. zm.)
 • umiejętność posługiwania się i znajomość zagadnień ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) ;
 • umiejętność posługiwania się ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2015 poz 1651.)
 • umiejętność posługiwania się ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353);
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2013 roku poz 1232.);
 • znajomość zagadnień związanych z rozporządzeniem ministra budownictwa z  dnia 14 lipca 2006r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych(Dz.U. z 28.07.2006);
 • znajomość zagadnień związanych z rozporządzeniem ministra środowiska z  dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga pozwolenia wodno-prawnego (Dz.U. 2014r. poz 1800)
 • znajomość zagadnień związanych z rozporządzeniem ministra środowiska z  dnia 27 lipca  2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być wprowadzanie w ściekach przemysłowych (Dz.U. z 14.04.2015 r. poz 521);
 • znajomość aktów prawnych związanych z ochroną oraz przetwarzaniem danych osobowych oraz ochroną informacji;

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność działania, kreatywność, samodzielne podejmowanie inicjatyw, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość;
 • Umiejętność obsługi wyposażenia technicznego biura: komputer, serwer, Internet, poczta elektroniczna, fax, skaner, kopiarki, drukarki itp.;
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i umiejętności;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z Dz.U. z 2015 r. poz. 2135.);
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nie karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Ze swojej strony oferujemy:

 • pracę w profesjonalnym, odpowiedzialnym i doświadczonym zespole ludzi z pasją, nie bojących się wyzwań i dynamiki;
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • realizację ciekawych projektów w nowoczesnych technologiach;
 • możliwość podwyższania kwalifikacji i doskonalenia umiejętności;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • tryb pracy: stacjonarny, 1-zmianowy;
 • forma współpracy: umową o pracę ;
 • możliwość korzystania z ZFŚS; 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. w Chełmie Gryfickim 7 , w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura ZWiK) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska i jakości wody/ administrator bezpieczeństwa informacji “ na podany adres:

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Chełm Gryficki 7

72-320 Trzebiatów

w terminie do dnia 30.06.2016r. do godz. 12.00.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zastrzegamy sobie prawo do praktycznego sprawdzenia zadeklarowanych przez kandydatów umiejętności. Po zakończeniu procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone w terminie 1 miesiąca po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 38 72 860 lub tel/fax 9138 72 456

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu

Grzegorz JELONEK

Ogłoszenie-dot.-Inspektor-do-spraw-ochroy-środowiska-i-jakości-wody20160614_0000

Archiwa
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031