Poprzedni
Następny

Jesteś tutaj - Druki do pobrania

Druki do pobrania

Załączone pliki:

Wniosek o wydanie zapewnienia dostaw do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego rev.2

Wniosek o wydanie zapewnienia dostaw do budynku mieszkalnego jednorodzinnego inny niż wolnostojący, budynku wielolokalowego lub innych budynków i budowli

WNIOSEK o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.–kan

Wniosek o określenie warunków technicznych na pobór wody do podlewania

Wniosek o odbiór lub przegląd przyłącza

WNIOSEK-o-zawarcie-umowy-na-dostawę-wody-i-odprowadzanie-ścieków rev.1

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawy wody i odprowadzanie ścieków

Wniosek o rozłożenie płatności na raty

Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wod – kan.

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz ścieków

Wniosek o przepisanie punktu poboru wody

Arkusz oceny wniosku o przejęcie

Ogólne zasady i warunki montażu wodomierza

Oświadczenie o budowie przyłącza z fragmentem sieci

Regulamin odbioru nieczystości ciekłych

Zlecenie wykonania usługi opróżnienia osadu z POŚ

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o zaspokojeniu roszczeń

Oświadczenie rekojmia gwarancja

Ponowne plombowanie wodomierza podlicznika

Projekt umowy przejecia urzadzen wod-kan

Protokół zdawczo-odbiorczy

Regulamin odplatnego przejmowania urzadzen wod-kan.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej

Zamontowanie nawiertki (trójnika) na sieci wodociągowej i dokonanie odbioru końcowego przyłącza wodociągowego

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót